Koop­tips Ame­ri­kaan­se sta­ti­on­wa­gons

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Ame­ri­kaan­se sta­ti­on­wa­gons zijn ex­clu­sief, al­leen al door de be­perk­te be­schik­baar­heid. In een goe­de uit­rus­tings­va­ri­ant kun je je­zelf on­der­dom­pe­len in luxe en ruim­te, en de au­to des­noods als cam­per in­zet­ten. Maar pro­beer maar eens een goed exem­plaar te vin­den. Ga je daar­voor in Ame­ri­ka zelf op zoek, moet je ech­ter op je hoe­de zijn: Ame­ri­ka­nen heb­ben een an­de­re op­vat­ting over de term 'top­staat' dan wij. Voor de af­han­de­ling van de ex­port en het trans­port na aan­schaf, kun je het beste een spe­ci­a­list in­scha­ke­len. Ech­te koop­jes zijn ook in de VS bij­na niet meer te vin­den – ga daar­om lie­ver voor een goe­de au­to met een com­ple­te uit­rus­ting.

Car­ros­se­rie Af­han­ke­lijk van de ma­nier waar­op ze ge­bruikt wer­den door hun vo­ri­ge ei­ge­na­ren, zijn klas­sie­ke sta­ti­on­wa­gons over het al­ge­meen meer ver­sle­ten dan se­dans of ca­brio’s van de­zelf­de mo­del­reeks. Het kan zo­doen­de heel moei­lijk wor­den om plaat­de­len te vin­den die spe­ci­fiek ge­maakt zijn voor de Wa­gon. Ter­wijl je bij­voor­beeld een voor­spat­bord (dat ge­lijk is aan dat van de ove­ri­ge car­ros­se­rie­va­ri­an­ten) nog ge­mak­ke­lijk kunt vin­den, wordt een ach­ter­klep al gauw een moei­lijk ver­haal. Wees ook op je hoe­de bij 'Ame­ri­kaan­se' res­tau­ra­ties en re­pa­ra­ties.

Tech­niek Bij goed on­der­houd hoeft de tech­niek niet voor gro­te pro­ble­men te zor­gen. De mo­to­ren en ver­snel­lings­bak­ken zijn over het al­ge­meen de­cen­nia­lang

toe­ge­past in ver­schil­len­de mo­del­len en zijn vaak zelfs nog al­tijd nieuw te koop. Bij 'klei­ne on­der­de­len' die aan ver­van­ging toe zijn, kan de zoek­tocht een stuk lan­ger du­ren. Na­tuur­lijk geldt: hoe meer een au­to aan boord heeft, hoe meer er stuk kan gaan.

On­der­de­len Het aan­bod van ver­van­gen­de on­der­de­len is door de bank ge­no­men goed. Voor het re­gu­lie­re on­der­houd is er ruim keu­ze, zo­wel ori­gi­neel als imi­ta­tie. Veel com­po­nen­ten zijn nog al­tijd nieuw te koop. Door­dat de­ze ja­ren­lang wer­den toe­ge­past in tal van mo­del­len van een merk of con­cern, is het vin­den van ge­bruik­te on­der­de­len vaak ook niet zo las­tig. Bij de clubs kun­nen ze je daar even­tu­eel mee hel­pen.

Hun prak­ti­sche ge­bruiks­ge­mak maakt

el­ke he­den­daag­se mpv over­bo­dig.

www.mai­kel­de­mun­nik.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.