Cit­ro­ën ZX 16V (1992)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Het re­cept voor een 'hot hatch' is een­dui­dig en wordt over de he­le we­reld ge­han­teerd: men ne­me een stan­daard drie­deurs of (in som­mi­ge ge­val­len) vijf­deurs hatch­back, stop­pe er een dik­ke brom­mer in en be­han­ge hem met al­le­han­de skirts, spoi­lers, vet­te wie­len, sport­stoe­len met wil­de be­kle­ding en niets aan de ver­beel­ding over­la­ten­de ty­pe­plaat­jes. Voor dit soort au­to’s is GTI nog al­tijd de meest ge­lief­de be­na­ming. In de ja­ren tach­tig en ne­gen­tig stond bo­ven­aan het wen­sen­lijst­je van me­nig hot hatch-lief­heb­ber na­tuur­lijk de Volks­wa­gen Golf GTI, ge­volgd door de Opel Ka­dett/Astra GSi en de Ford Es­cort XR3i en RS2000. De rest van het aan­bod deed er ei­gen­lijk niet zo toe. Het hand­je­vol Ja­pan­se GTI's van Toyo­ta, Hon­da en Nis­san de­den het in de VS en Ja­pan dan wel goed, maar in het in zich­zelf ge­keer­de Eu­ro­pa wa­ren het muur­bloem­pjes.

Het­zelf­de geldt voor het trio dat we hier por­tret­te­ren. Van de Cit­ro­ën ZX 16V wer­den in vijf jaar tijd slechts 8359 exem­pla­ren ge­bouwd. En wie een exem­plaar uit 1996 weet te be­mach­ti­gen, is er ze­ker van dat hij slechts 222 an­de­re 16V’s uit het­zelf­de bouw­jaar kan te­gen­ko­men. Of lie­ver kon, want er zijn nau­we­lijks nog 16V's te vin­den. Maar ei­gen­lijk geldt dat voor al­le drie de au­to’s die we hier voor het voet­licht bren­gen: wan­neer kom je op straat über­haupt nog een brood-en-bo­ter ZX, 19 of 214/216 te­gen?

De ZX luid­de Cit­ro­ëns prag­ma­ti­sche pe­ri­o­de in: de mar­ke­teers van het merk von­den de his­to­rie in­eens niet meer be­lang­rijk. Cit­ro­ën re­ken­de met de komst van de ul­tra­ge­wo­ne ZX af met haar avant­gar­dis­ti­sche ver­le­den. Dat luk­te zelfs zo goed, dat de ZX in­mid­dels door ie­der­een ver­ge­ten is – net zo­als al­le an­de­re te ge­wo­ne Cit­ro­ëns: de Xan­tia, de Xsa­ra, de AX en de Saxo. Toch was de ZX be­paald suc­ces­vol. Hij ver­scheen in drie sma­ken: eerst de vijf­deurs hatch­back met de Vol­ca­ne als spor­tief top­mo­del, daar­na de drie­deurs met het 'spran­ke­len­de' knik­je in de B-stij­len en ten slot­te de prak­ti­sche Break. De ZX was on­der­huids iden­tiek aan de Peugeot 306.

De 19 was de laat­ste Re­nault met een 'cij­fer­naam' en had als be­lang­rijk­ste op­dracht af te re­ke­nen met het be­roer­de kwa­li­teits­ima­go van zijn voor­gan­gers. Zo saai en uni­form had Re­nault nog niet eer­der een au­to ont­wor­pen. Het moet geen toe­val zijn ge­weest dat nie­mand min­der dan Gi­or­get­to Gi­ugi­a­ro werd Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in dwars­rich­ting in­ge­bouwd, 4 klep­pen per ci­lin­der; 2 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen, aan­ge­dre­ven via tan­driem; wa­ter­koe­ling; elek­tr. mul­ti­point-in­jec­tie; bo­ring x slag: 86,0 x 86,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1998 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,0 : 1; max. ver­mo­gen: 114 kW/155 pk bij 6500 tpm; max. kop­pel: 183 Nm bij 3500 tpm; vijf­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook), voor­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 2 por­tie­ren met gro­te ach­ter­klep; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: se­mi-on­af­han­ke­lij­ke op­han­ging, tor­sie­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: ge­vent. schij­ven / schij­ven; ban­den v/a: 195/55R15; wie­len 6,5 x 15. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4085/1718/1375 mm; wiel­ba­sis: 2540 mm, spoor­breed­te v/a: 1432 / 1425 mm; leeg­ge­wicht: 1133 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1630 kg; tank­in­houd: 56 l; ge­bouwd van 1992 tot 1997; pro­duc­tie­aan­tal: 8539.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 8,5 sec.; top­snel­heid: 220 km/h; ver­bruik: 8,3 l/100 km (1 : 12,0).

Van de ZX 16V wer­den in vijf jaar tijd

slechts 8359 exem­pla­ren ge­bouwd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.