Chris La­wren­ce (1933-2011)

Classic Cars (Netherlands) - - Restauratie -

De man die ver­ant­woor­de­lijk was voor de be­roemd­ste al­ler Mor­gans, had een car­ri­è­re waar­bij de hoogteen diep­te­pun­ten el­kaar in rap tem­po op­volg­den. Zijn be­drijf La­wren­ce Tu­ne be­dacht niet al­leen de Plus 4 Su­per Sports met low­li­ne-bo­dy. Ook de La­wren­ce link sus­pen­si­on-wiel­op­han­ging, waar­van het pa­tent we­gens geld­ge­brek aan Rover werd ver­kocht, kwam uit de ko­ker van zijn be­drijf. Fi­nan­ci­eel was La­wren­ce min­der be­gaafd dan op tech­nisch ge­bied, zijn be­drijf ver­keer­de con­ti­nu in geld­nood en ging uit­ein­de­lijk fail­liet.

Na zijn over­win­ning op Le Mans in 1962, nam La­wren­ce deel aan twee For­mu­le 1-ra­ces in een zelf ge­bouw­de Coo­per T73 met Fer­ra­ri-mo­tor. Pun­ten scoor­de hij niet. La­wren­ce was niet al­leen als tu­ner bij Mor­gan be­trok­ken, hij werk­te ook aan ei­gen sport­wa­gens. Zo be­dacht hij een klei­ne au­to op ba­sis van de Mi­ni met de mo­tor ach­ter­in, de Deep San­der­son. Van de sport­cou­pé ver­sche­nen twee ver­sies in een zeer klei­ne op­la­ge. Eind ja­ren zes­tig dien­de zich een nieuw pro­ject aan: de Mo­ni­ca 560. De­ze zeld­za­me vier­deurs sport­wa­gen werd tot 1975 ge­bouwd in zeer klei­ne aan­tal­len. Paul Frè­re, des­tijds een ge­re­nom­meerd cou­reur en au­to­jour­na­list, vond de Mo­ni­ca de best road hol­ding car waar­in hij ooit ge­re­den had. Toch was het geen suc­ces: de au­to was duur en had niet de klin­ken­de naam die Fer­ra­ri of Ma­se­r­a­ti wel had­den. Dat de be­paald niet zui­ni­ge Mo­ni­ca 560 rond de olie­cri­sis ver­scheen, hielp even­min.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.