Koop­tips Opel Mon­za (1978-1986)

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies -

Car­ros­se­rie Naast de ge­brui­ke­lij­ke roest­ge­voe­li­ge on­der­de­len (dor­pels, wiel­kuip­ran­den en de hoe­ken ach­ter de ach­ter­wie­len) zijn er nog en­ke­le be­lang­rij­ke aan­dachts­pun­ten: de veer­poot­hou­ders voor en de veer­scho­tels ach­ter. Bij de eer­ste Mon­za-ge­ne­ra­tie wil on­der de chroom­strips – met na­me op de mo­tor­kap – wa­ter blij­ven staan, waar­door de roest­dui­vel kan toe­slaan. Aan de on­der­zij­de moet de lin­ker langs­dra­ger ter hoog­te van de ac­cu­bak goed be­ke­ken wor­den. Ver­geet ook de stoel­dra­gers niet goed te con­tro­le­ren. Ten slot­te vor­men de schar­nie­ren van de por­tie­ren en de ach­ter­klep een be­lang­rijk con­tro­le­punt.

Tech­niek De mo­tor en de ver­snel­lings­bak zijn – mits ze hun on­der­houd op tijd krij­gen – bij­zon­der ro­buust. Al­leen de wa­ter­pomp kan soms voor pro­ble­men zor­gen. De toe­pas­sing van een nieuw ont­wik­kel­de on­af­han­ke­lij­ke ach­ter­wiel­op­han­ging bracht nog een paar kin­der­ziek­tes met zich mee: de scho­tels van de com­pac­te schroef­ve­ren zijn een zwak punt. Om­dat er af fa­briek geen mid­den­la­ger op de car­dan­as werd ge­plaatst, kan die voor on­aan­ge­na­me tril­lin­gen zor­gen. Con­tro­leer of al­les aan boord ook werkt. De crui­se con­trol en de air­con­di­ti­o­ning zijn vaak bui­ten spel ge­zet als ge­volg van een de­fect.

On­der­de­len Door de tech­ni­sche ge­lij­ke­nis­sen met de Re­kord E, de Com­mo­do­re B en de Se­na­tor A zijn veel on­der­de­len nog nieuw of ge­bruikt te krij­gen. Ui­ter­aard zijn er ook ver­ve­len­de uit­zon­de­rin­gen: goe­de kunst­stof bum­pers voor de A2-mo­del­len wor­den zeld­zaam. Ver­van­gen­de on­der­de­len voor op­ties als de crui­se con­trol zijn nau­we­lijks nog te krij­gen. Vaak helpt al­leen nog de zoek­tocht naar een ge­schik­te do­nor­au­to.

Het chroom­mo­del werd tot 1982 ge­bouwd, daar­na werd over­ge­stapt op kunst­stof bum­pers. De be­trouw­ba­re drie­li­ter mo­to­ren heb­ben een gro­te bij­dra­ge ge­le­verd aan de goe­de re­pu­ta­tie van Opel. De 2,8 li­ter-mo­tor met car­bu­ra­teur

be­schikt over het­zelf­de mo­tor­blok als de gro­te­re

zes­ci­lin­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.