Koop­tips Nis­san S-Car­go (1989-1990)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Een twee­de­hands S-Car­go is on­danks de ge­li­mi­teer­de pro­duc­tie van 8000 stuks niet on­vind­baar, er wordt in Ne­der­land een en­ke­le keer nog wel eens een exem­plaar aan­ge­bo­den. Dank­zij de 73 pk ster­ke vier­ci­lin­der is de S-Car­go snel­ler dan zou je ver­wach­ten op ba­sis van het oe­ni­ge ui­ter­lijk. Ach­ter het stuur van het leu­ke be­stel­wa­gen­tje stui­ten we ech­ter op één min­punt: als je lan­ge be­nen hebt, drukt de hen­del van de on­ge­luk­kig ge­plaatste hand­rem te­gen je lin­ker­been.

Car­ros­se­rie De S-Car­go is dank­zij zijn op­val­len­de ui­ter­lijk een rij­dend re­cla­me­bord. De vlak­ke zij­kan­ten zijn ide­aal om te be­stic­ke­ren of te be­schil­de­ren en dat is dan ook veel­vul­dig ge­daan. Hier­door kan de car­ros­se­rie be­dekt zijn met meer­de­re la­gen verf. De uit­pui­len­de kunst­stof wiel­kas­ten heb­ben de car­ros­se­rie ja­ren­lang be­schermd te­gen but­sen en kras­sen. Een ovaal raam in de zij­pa­ne­len werd des­tijds aan­ge­bo­den als op­tie, net als het elek­tri­sche can­vas zon­ne­dak. Con­tro­leer of het schuif­dak goed func­ti­o­neert en loop het on­der­stel – zo­als al­tijd – na op roest.

Tech­niek An­ders dan bij de an­de­re drie Pi­ke­au­to’s, is de S-Car­go niet ge­ba­seerd op de Nis­san

Mi­cra, maar op de Sun­ny. On­der de mo­tor­kap ligt de door Nis­san veel­vou­dig toe­ge­pas­te 1,5-li­ter vier­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor met 73 pk. Zo­doen­de kun je voor on­der­houd ge­woon te­recht bij de Nis­san-ga­ra­ge. De drie­traps au­to­maat is stan­daard.

On­der­de­len De be­schik­baar­heid van on­der­de­len is zo pro­ble­ma­tisch dat Jan Ma­nen­schijn heeft be­slo­ten zijn S-Car­go niet meer te ge­brui­ken als ser­vi­ce-au­to, uit angst dat er iets ka­pot gaat. Hij hoor­de van een S-Car­go-be­zit­ter die voor een klein for­tuin een nieu­we voor­ruit moest la­ten ma­ken in En­ge­land.

Ie­der­een staart de S-Car­go na.

Het is een rij­dend bill­board.

Wij ver­moe­den dat de­ze in­ke­ping is be­doeld voor het op­ti­o­ne­le sus­hi-dien­blad. Echt waar.

De naam klinkt als ʻes­car­gotʼ en hij lijkt op een es­car­got.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.