Koop­tips Mercedes 450 SEL 6.9 (1975-1980)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Van al­le S-klas­se-mo­del­len van de ge­ne­ra­ties W109, W116, W126 en W140 heeft de 450 SEL 6.9 ver­uit de groot­ste ci­lin­der­in­houd. Zelfs de twaalf­ci­lin­der in de 600 SEL uit 1991 is een li­ter klei­ner. Daar­om heeft de 450 SEL 6.9 zo’n gro­te aan­trek­kings­kracht: al­les is gro­ter en be­ter aan de­ze au­to, in­clu­sief de luxu­eu­ze uit­rus­ting. Het is ech­ter niet een­vou­dig om een goed exem­plaar te vin­den, aan­ge­zien er maar 7380 stuks ge­bouwd zijn. De prij­zen wa­ren lan­ge tijd sta­biel, maar lij­ken te­gen­woor­dig weer licht te stij­gen. Zet tij­dens uw zoek­tocht een lijn­tje uit naar een spe­ci­a­list voor even­tu­e­le re­pa­ra­ties en het on­der­houd.

Car­ros­se­rie Roest slaat toe op de be­ken­de plek­ken: in de dor­pels en rond de krik­steu­nen. Ook de wiel­kui­pen en de spat­bord­ran­den wor­den aan­ge­tast. Als het kwaad al is ge­schied, wees dan alert op slor­di­ge re­pa­ra­ties. Niet ie­der­een is even be­dre­ven in las­werk en plaat­be­wer­king. Bij­ko­men­de ri­si­co­ge­bie­den voor roest zijn de af­wa­te­rings­ka­na­len van het schuif­dak, de A-stij­len bij de aan­slui­ting met de dak­go­ten en de on­der­ste ran­den van de por­tie­ren. Loop ook de bum­pers en de bij­be­ho­ren­de be­ves­ti­gings­pun­ten na.

Tech­niek De 6,9-li­ter V8 is met re­gu­lier on­der­houd een lang le­ven be­scho­ren. Dat geldt ook voor de drie­traps au­to­maat. Blau­we rook uit de uit­laat is een

slecht te­ken. Zo­dra de V8 op be­drijf­s­tem­pe­ra­tuur is, moet de olie­druk ten min­ste 1,5 bar be­dra­gen. Als er spra­ke is van olie­lek­ka­ge, hoeft dat niet per se uit de mo­tor te ko­men. De hy­dro­pneu­ma­ti­sche ve­ring kan ook de boos­doe­ner zijn. Con­tro­leer of de kli­maat­be­heer­sing daad­wer­ke­lijk war­me en kou­de lucht blaast, want een re­pa­ra­tie aan dit sys­teem is kost­baar.

On­der­de­len De 450 SEL 6.9 mag dan een zeld­zaam mo­del zijn, toch staat de Clas­sic-af­de­ling van Mercedes voor je klaar. Maar u kunt na­tuur­lijk ook aan­klop­pen bij de ver­schei­de­ne clubs. De le­den van de­ze ver­e­ni­gin­gen hel­pen u graag ver­der om de im­po­san­te S-klas­se rij­dend te ma­ken en te hou­den.

Een op­ge­ruimd dash­board, ze­ker in ver­ge­lij­king met de over­vloed aan scha­ke­laars in la­te­re ge­ne­ra­ties. De snel­heids­me­ter loopt tot 260 km/h.

Ach­ter­in heb je veel ruim­te, voor­in meer ple­zier.

Al­les wat au­to­rij­den aan­ge­naam maak­te,

was stan­daard op de 450 SEL 6.9.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.