GM LeSa­b­re (1951)

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; V8 met alu­mi­ni­um blok en ci­lin­der­kop­pen; ci­lin­der­in­houd: 3535 cm3; max. ver­mo­gen: 246 kW / 335 SAE-pk bij 5200 tpm; max. kop­pel: 381 Nm bij 3650 tpm; vier­traps Hy­dra­ma­ti­c­au­to­maat (transax­le); ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie – on­der­stel chas­sis van chroom-mo­lyb­deen, car­ros­se­rie van licht­me­taal met 2 por­tie­ren en elek­trisch be­dien­ba­re soft­top; v: dub­be­le draag­ar­men van licht­me­taal, tor­sie­ve­ren, hy­drau­li­sche te­le­scoop­schok­dem­pers; a: DeDi­on-as, dwars­ge­plaatste blad­ve­ring, hy­drau­li­sche te­le­scoop­schok­dem­pers; rem­men v/a: trom­mels met koel­rib­ben; ban­den v/a: 8.00 x 13. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 5100 / 1950 / 1270 mm; wiel­ba­sis: 2920 mm; leeg­ge­wicht: n.n.b.; ge­bouwd in 1951; pro­duc­tie­aan­tal: 1 pro­to­ty­pe; bouw­kos­ten 1951: ca. 500.000 dol­lar.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: n.n.b.; top­snel­heid: > 200 km/h. de soft­top au­to­ma­tisch sluit wan­neer de eer­ste re­gen­drup­pels val­len. Ook draagt de LeSa­b­re de eer­ste pa­no­ra­mi­sche voor­ruit ter we­reld. Toe­le­ve­ran­cier Lib­by­Owens heeft vier jaar no­dig ge­had om de vor­ming van het glas on­der de knie te krij­gen.

Nie­mand is vol­maakt

Licht­ge­wicht con­struc­tie­me­tho­den staan hoog op Earls agen­da voor de LeSa­b­re. Al­coa le­vert het licht­me­ta­len plaat­werk en de alu­mi­ni­um sand­wich­bo­dem. De deur­stij­len, het schut­bord, de pa­ra­van en het kof­fer­dek­sel wor­den ge­go­ten uit mag­ne­si­um. Voor de gril­le neemt Earl op­nieuw de F­86 Sa­b­re als voor­beeld. Met een druk op de knop draait het ver­chroom­de roos­ter 180 gra­den – erach­ter zit­ten de kop­lam­pen ver­scho­len. On­der de ex­treem la­ge mo­tor­kap huist een high­tech V8 die meer op een ra­ce­mo­tor lijkt dan op el­ke an­de­re kracht­bron uit het be­gin van de ja­ren vijf­tig. Het mo­tor­blok naar de DeDi­on­ach­ter­as, waar de Dyn­af­lo­w­au­to­maat via de transax­le­me­tho­de aan vast is ge­schroefd. In een la­ter sta­di­um wordt de­ze trans­mis­sie trou­wens ver­van­gen door een vier­traps Hy­dra­ma­tic­au­to­maat.

Har­ley Earl ge­bruikt de LeSa­b­re in­ten­sief en legt er meer dan 45.000 mijl mee af. Een mon­teur die ge­spe­ci­a­li­seerd is in de ei­gen­aar­dig­he­den van de au­to, zorgt dat de tech­niek ge­zond blijft. Re­gel­ma­tig tre­den de­fec­ten op, maar via een mo­di­fi­ca­tie kun­nen ze wor­den her­steld. Zo zijn de dich­te ach­ter­spat­bor­den ver­van­gen door scher­men met een uit­sne­de bij de wie­len. Voor­in heeft de LeSa­b­re lucht­ka­na­len aan­ge­me­ten ge­kre­gen die fris­se lucht rich­ting de in­zit­ten­den, de rem­men en de mo­tor lei­den. ’s We­relds eer­ste droom­au­to vormt daar­mee met­een het be­wijs dat er tus­sen droom en wer­ke­lijk­heid nog steeds een gro­te af­stand te over­brug­gen is. Ach, nie­mand is vol­maakt. Zelfs Har­ley Earl niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.