Klas­sie­ke Fer­ra­ri’s zijn de schoon­ste au­to’s ter we­reld

Classic Cars (Netherlands) - - News - akrop­man@fnl.nl

Als het om au­to's en het mi­li­eu gaat – en dat gaat het veel te vaak – zijn klas­sie­kers en young­ti­mers vaak de ge­be­ten hond. Wie een ou­de au­to heeft, mag de gro­te ste­den niet meer in en wordt door de mi­li­eu­bri­ga­de met de nek aan­ge­ke­ken. Toen ik gis­ter­avond in slaap pro­beer­de te ko­men, kwam ik er­ach­ter dat dat een vre­se­lij­ke mis­vat­ting is. Wat blijkt: ou­de sport­wa­gens zijn de minst ver­vui­len­de au­to's ter we­reld.

Het komt zo af en toe voor dat ik niet in slaap kom. Ik ga dan in mijn luie stoel in de huis­ka­mer zit­ten en pak mijn te­le­foon er­bij. Op ver­schil­len­de web­si­tes ga ik op zoek naar mijn droom­au­to's. Een half uur­tje zoe­ken en dro­men en mijn ogen val­len als­nog dicht. Au­to’s in plaats van scha­pen. Af­ge­lo­pen nacht be­gon mijn zoek­tocht met de Fer­ra­ri 348, een au­to die ik op het mo­ment erg waar­deer. Ik kwam op Au­toScout vijf exem­pla­ren te­gen en in­eens viel mij wat op: die Fer­ra­ri’s zijn vaak nog als nieuw. Een exem­plaar uit 1992 met 54.182 ki­lo­me­ter op de tel­ler. Een 348 TB 09 Cou­pé uit 1991 met 36.316 ki­lo­me­ter ach­ter de rug en zelfs een TB uit 1992 met nog net geen 17.000 km. Die au­to heeft in 14 jaar tijd nog geen 20.000 ki­lo­me­ter ge­re­den! Dat is nog geen 1250 ki­lo­me­ter per jaar.

En wat denk je? Het is geen toe­val. Een snel voor­beeld uit het Fer­ra­ri­aan­bod op Markt­plaats: een 400i uit 1979 met 5300 ki­lo­me­ters op de klok. Nog geen 150 ki­lo­me­ter per jaar! Er is nog geen 25 li­ter ben­zi­ne per jaar door de lei­din­gen ge­gaan. Hoe schoon wil je het heb­ben? Het blijft niet bij Fer­ra­ri's. Ook an­de­re klas­sie­ke sport­wa­gens wor­den slechts mond­jes­maat in­ge­zet. Een Lam­borg­hi­ni Dia­blo uit 1992 met 66.536 ki­lo­me­ter (2800 km/j). Een Por­sche 911 Speed­ster uit 1989 met 26.815 km (993 km/j). En de schoon­ste au­to van al­le­maal: een Cor­vet­te C1 die sinds 1958 ge­mid­deld slechts 190 km per jaar af­leg­de. Een boom is vol­gens mij slech­ter voor het mi­li­eu.

Au­to's die ge­weerd wor­den uit de bin­nen­ste­den en al­ge­meen bin­dend als aso­ci­aal en vuil wor­den ge­zien, zijn in fei­te door de jaren heen het minst ver­vui­lend. Ge­woon om­dat ze niet veel en voor­al voor de hob­by ge­bruikt wor­den. Jul­lie klas­sie­ker­rij­ders zou­den al­le­maal een groe­ne pluim moe­ten krij­gen.

Een boom is vol­gens mij slech­ter voor het mi­li­eu.

Ar­jan Krop­man hoofd­re­dac­teur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.