Ac­tie in het oos­ten

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Na­tuur­lijk zijn de beur­zen die op de­ze pa­gi­na’s wor­den be­schre­ven prach­tig, maar ei­gen­lijks is er niets leu­ker dan met je klas­sie­ker een mooie rit te ma­ken en om daar­bij ook an­de­re ou­de au­to’s in ac­tie te zien. Tij­dens de ze­ven­de edi­tie van de Om­loop van het Oos­ten op za­ter­dag 7 ja­nu­a­ri hebt u daar­toe al­le ge­le­gen­heid. Het tra­ject van de­ze klas­sie­ker­ral­ly is dit­maal uit­ge­zet in de om­ge­ving van Apel­doorn en het mooie ge­bied van de Ve­lu­we. De­ze om­ge­ving kent ve­le prach­ti­ge we­gen zonder noe­mens­waar­di­ge druk­te. De start is om 9.01 uur, ten zui­den van Apel­doorn. Het och­tend­tra­ject neemt drie uur in be­slag en na de lunch­pau­ze bent u we­der­om zo’n drie uur in touw.

Deel­na­me aan de Om­loop van het Oos­ten 2017 staat open voor maxi­maal hon­derd au­to's van vóór 1987. Er kan ge­start wor­den in de Ex­pert­klas­se (al­leen klas­sie­kers), Sport­klas­se Klas­sie­kers of Open Sport­klas­se, dan wel in de Toer­klas­se Klas­sie­kers of Open Toer­klas­se. In­schrij­ven kan nog tot 31 de­cem­ber en kost 225 euro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.