Top­pers in Maas­tricht

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Van 12 tot en met 15 ja­nu­a­ri 2017 is het weer tijd voor In­terClas­sics in het MECC te Maas­tricht, in­mid­dels uit­ge­groeid tot de groot­ste klas­sie­ker­beurs van de Be­ne­lux. Toe­ge­ge­ven, Maas­tricht is voor de mees­te Ne­der­lan­ders niet naast de deur, maar door de om­vang van het eve­ne­ment en het ni­veau van de ten­toon­ge­stel­de au­to’s mag u dit eve­ne­ment ei­gen­lijk niet mis­sen. Hoofd­the­ma van de­ze 24e edi­tie is 70 jaar Fer­ra­ri, en de beurs­or­ga­ni­sa­tie is er­in ge­slaagd 25 top­mo­del­len uit de roem­rij­ke ge­schie­de­nis van het Ita­li­aan­se merk bij el­kaar te bren­gen. Twee­de the­ma is Fa­cel. Niet bij ie­der­een be­kend, maar ze­ker niet on­be­mind zijn de gran­des rou­ti­è­res van dit ex­clu­sie­ve Fran­se merk. Maar liefst tien Fa­cels zijn er in Maas­tricht te be­won­de­ren. Be­hal­ve Fer­ra­ri’s en Fa­cels zijn er op het beurs­op­per­vlak van zo’n 35.000 vier­kan­te me­ter na­tuur­lijk ve­le hon­der­den au­to’s van tal­lo­ze an­de­re mer­ken te zien. Daar­naast Hoe­wel Volks­wa­gen al de­cen­nia ge­le­den van lucht­ge­koel­de mo­to­ren af­stap­te, zijn de mo­del­len met die knet­te­ren­de boxers nog al­tijd on­ge­kend po­pu­lair, ook in ons land. Ster­ker nog, be­gin in 2015 or­ga­ni­seer­den fans van lucht­ge­koel­de VW’s als op­vol­ger van het Ke­ver Win­ter Fes­tijn voor de eer­ste keer het Air­cool­ed Win­ter Fest. Dat was zo’n groot suc­ces dat de or­ga­ni­sa­to­ren be­slo­ten het feest­je jaar­lijks te gaan vie­ren. Op 7 en 8 ja­nu­a­ri 2017 is het tijd voor de der­de edi­tie. Au­to­tron Ros­ma­len is dan weer the pla­ce to be voor ie­der­een die de Ke­ver, de T1, T2, T3, de Pon­ton, de Kar­mann Ghia’s en de 411/412 een warm hart toe­draagt. Er is een on­der­de­len(ruil)beurs, maar ook voor de­mon­stra­ties en work­shops kunt u in Ros­ma­len te­recht. Ui­ter­aard kun­nen de lief­heb­bers zich ook ver­lek­ke­ren aan een groot aan­tal fraaie en bij­zon­de­re lucht­ge­koel­de VW’s, waar­van de al­ler­mooi­ste mee­din­gen naar de prij­zen in de Best of Show Con­test. Het eve­ne­ment is op bei­de da­gen ge­o­pend van 10.00 tot 17.00 uur. Vol­was­se­nen be­ta­len in de on­li­ne voor­ver­koop 12,50 euro voor een toe­gangs­kaart, aan de kas­sa is dat 15 euro. Voor kin­de­ren van 6 tot en met 14 jaar kos­ten en­tree­tic­kets 5 euro, kin­de­ren van 5 jaar en jon­ger heb­ben gra­tis toe­gang. Voor uw au­to bent u 6 euro par­keer­geld ver­schul­digd. kunt u bij de meer dan drie­hon­derd stand­hou­ders uit binnen- en bui­ten­land te­recht voor on­der­de­len, boe­ken, mi­ni­a­tu­ren en pa­ra­fer­na­lia. Op don­der­dag 12 ja­nu­a­ri is er een ex­clu­sie­ve pre­view-dag (12.00-20.00 uur), waar­voor en­tree­kaar­ten bij on­li­ne aan­koop 35 euro kos­ten (aan de kas­sa 39,50 euro). Voor de ove­ri­ge da­gen kos­ten on­li­ne ge­koch­te tic­kets voor vol­was­se­nen 16,50 euro, voor 65-plus­sers 13,50 euro. Aan de kas­sa zijn de kaar­ten 3 euro duur­der. Kin­de­ren tot 12 jaar mo­gen gra­tis naar binnen, en par­ke­ren kost 3 euro per uur, met een maxi­mum van 12 euro per dag. Ove­ri­gens krijgt u vrij­dag 13 ja­nu­a­ri ex­tra waar voor uw geld, want dan is de beurs maar liefst tien uur ge­o­pend, van 10.00 tot 20.00 uur. Op za­ter­dag en zon­dag kunt u van 9.00 tot 18.00 de beurs­vloer op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.