Kaart­le­zen doe je zó

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Lijkt het rij­den van zo’n klas­sie­ker­ral­ly u ook ont­zet­tend leuk, maar bent u niet zo’n held in kaart­le­zen? Dan kunt u op 11 fe­bru­a­ri deel­ne­men aan een be­gin­ners­cur­sus kaart­le­zen van de Dut­ch His­to­ric Ral­ly Club. Hoe­wel de­ze cur­sus van de DHRC zich voor­na­me­lijk richt op be­gin­nen­de na­vi­ga­to­ren, is de­ze ook voor be­stuur­ders de moei­te waard. In de cur­sus staat de uit­leg van een aan­tal veel­ge­bruik­te kaart­lees­sys­te­men cen­traal. Daar­naast is er veel aan­dacht voor kaart­le­zen in het al­ge­meen, de au­to en toe­be­ho­ren, na­vi­ga­tie­ap­pa­ra­tuur et ce­te­ra. Be­hal­ve een cur­sus voor be­gin­ners, geeft de DHRC op de­zelf­de da­tum en op de­zelf­de lo­ca­tie ook een cur­sus voor ge­vor­der­den. Hier­bij komt on­der meer de sa­men­wer­king tus­sen be­stuur­der en na­vi­ga­tor aan bod en wordt uit­ge­breid in­ge­gaan op kaart­scha­len, rou­te­on­der­bre­kin­gen en re­gel­ma­tig­heids­proe­ven.

Voor de be­gin­ners­cur­sus bent u op 11 fe­bru­a­ri vanaf 9.00 uur wel­kom in het Pos­til­jon Ho­tel in Bun­nik, de cur­sus voor ge­vor­der­den be­gint een half­uur la­ter. In­schrijf­kos­ten voor bei­de cur­sus­sen be­dra­gen 40 euro voor DHRC-le­den, niet-le­den be­ta­len 55 euro. Hier­bij zijn kof­fie en een lunch in­be­gre­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.