Koop­tips MGB GT V8 (1972-1976)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Van de kwart­mil­joen MGB’s GT die er ge­bouwd zijn, is maar een klein per­cen­ta­ge ge­le­verd met de il­lus­te­re Rover V8-mo­tor. Ori­gi­ne­le exem­pla­ren zijn zeld­zaam en als u er een­tje vindt die in een smet­te­lo­ze staat ver­keert, kunt u een ho­ge vraag­prijs ver­wach­ten. Zelfs de lan­ge tijd wei­nig ge­lief­de en ui­terst be­taal­ba­re rub­ber bum­per-B’s wor­den steeds duur­der. Dat maakt res­tau­ra­tie in­te­res­sant: al­le on­der­de­len zijn ge­mak­ke­lijk te ver­krij­gen en de car­ros­se­rie van een vier­ci­lin­der MGB GT (of road­ster) is des­noods een pri­ma uit­gangs­punt voor een V8-con­ver­sie – waar­bij u niet per se hoeft vast te hou­den aan de oor­spron­ke­lij­ke ci­lin­der­in­houd van 3,5 li­ter.

Car­ros­se­rie De car­ros­se­rie van de MGB GT is van een een­vou­di­ge con­struc­tie. Plaat­de­len die door roest zijn aan­ge­tast, la­ten zich ge­mak­ke­lijk op­spo­ren. Bij­zon­de­re aan­dacht vraagt het ge­bied ach­ter de voor­wie­len, waar

straat­vuil en re­gen­wa­ter door de ban­den wor­den op­ge­wor­pen. Met na­me in de bo­ven­ste hoe­ken, waar het spat­bord, het bin­nen­scherm en het schut­bord sa­men­ko­men, hoopt zich vuil op, met al­le ge­vol­gen van dien. An­de­re aan­dachts­pun­ten: het staal rond de kop­lam­pen, het front­pa­neel, de binnen- en bui­ten­dor­pels, de wiel­kuip­ran­den, de vloer­pla­ten, het ach­ter­pa­neel en de por­tie­ren. Be­kijk ook de ac­cu­bak on­der de zit­ting van het ach­ter­bank­je goed.

Tech­niek Je moet goed je best doen om de tech­niek de ver­nie­ling in te hel­pen, maar uit­ein­de­lijk zal het u luk­ken. Stop al­ler­eerst met het ver­ver­sen en op peil hou­den van de mo­tor­olie (slij­ta­ge klep­be­die­ning), en kijk nooit meer naar de tem­pe­ra­tuur­me­ter (over­ver­hit­ting). Ne­geer daar­naast liefst al­le symp­to­men van slij­ta­ge uit de ver­snel­lings­bak en de ach­ter­as, en laat een niet-

Leuk zo’n ach­ter­bank­je, maar in fei­te heb je er he­le­maal niets aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.