Koop­tips Lo­tus Eli­te S1/S2.2 (1974-1982)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De pro­bleem­lo­ze Lo­tus is een mooi sprook­je, maar de Eli­te is min­der slecht dan zijn re­pu­ta­tie doet ver­moe­den. Pro­beer een Eli­te S2.2 te vin­den. Die heeft een ge­gal­va­ni­seerd chas­sis, een 2,2-li­ter mo­tor met meer kop­pel en een be­te­re vijf­bak van Ge­trag. Dat er van de Eli­te S2.2 maar 133 exem­pla­ren ge­bouwd zijn, be­moei­lijkt de zoek­tocht ove­ri­gens wel. Oor­spron­ke­lijk stond de S1 op een chas­sis dat niet ge­gal­va­ni­seerd was, maar bij veel au­to’s is het reeds ver­van­gen door een S2-chas­sis. Op­vol­ger Ex­cel (1982-1992) is ge­ba­seerd op de Eli­te/Eclat, maar la­ten we hier van­we­ge de Toyo­ta-tech­niek bui­ten be­schou­wing.

Car­ros­se­rie – chas­sis De car­ros­se­rie is im­muun voor roest, door­dat het van met glas­ve­zel ver­sterk­te kunst­stof is ge­maakt. Het chas­sis dient gron­dig ge­ïn­spec­teerd te wor­den. Roest heeft de vrije hand bij de dwars­balk ach­ter, ter hoog­te van de mon­ta­ge­pun­ten van de schok- en

uit­laat­dem­pers. De balk wordt vrij­wel ge­heel door de car­ros­se­rie om­slo­ten, wat con­tro­le be­moei­lijkt. De S2.2 heeft dan wel een ge­gal­va­ni­seerd chas­sis, maar kan even­goed roest ver­to­nen. Let op scheur­tjes en barst­jes in de po­ly­es­ter car­ros­se­rie; goed her­stel is een spe­ci­a­lis­me. De zwa­re deu­ren gaan scheef han­gen als de schar­nie­ren ver­sle­ten zijn. Con­tro­leer of de klap­kop­lam­pen wer­ken.

Tech­niek Goed on­der­houd ver­lengt de le­vens­duur van de mo­tor, een slui­ten­de on­der­houds­his­to­rie is wen­se­lijk. De dis­tri­bu­tie­riem moet el­ke twee jaar wor­den ver­van­gen, in­clu­sief la­gers en span­ner. Als niet be­kend is wan­neer de riem is ge­wis­seld: met­een la­ten doen! Olie­lek­ka­ge is een be­kend eu­vel, ook via de pak­kin­gen van de klep­pen­dek­sels. Olie loopt dan op het uit­laatspruit­stuk en in de bou­gie­ga­ten. Be­lang­rijk is de staat van de ra­di­a­teur. De ver­snel­lings­bak van de S1 ver­toont vaak slij­ta­ge van

De ach­ter­bank oogt in elk ge­val zeer ge­rief­lijk. Er­ach­ter staat een schot met een an­ti­tocht­rui­tje – een idee dat te­rug­keer­de bij de Cit­ro­ën XM.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.