Lo­tus Eli­te S2.2 (1982)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 4 klep­pen per ci­lin­der; 2 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen, aan­ge­dre­ven via tan­driem; wa­ter­ge­koeld; 2 dub­be­le car­bu­ra­teurs (Dell’Or­to DHLA 45 E); bo­ring x slag: 95,3 x 76,2 mm; ci­lin­der­in­houd: 2174 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,4 : 1; max. ver­mo­gen: 119 kW / 160 pk bij 6500 tpm; max. kop­pel: 217 Nm bij 5000 tpm; hand­ge­scha­kel­de vijf­bak (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

rug­gen­graat­chas­sis van staal, car­ros­se­rie van met glas­ve­zel ver­sterkt kunst­stof; 2 por­tie­ren, gla­zen ach­ter­klep; v: dub­be­le draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: on­af­han­ke­lij­ke oph. met ge­lei­de-ar­men, draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 205/60 VR 14; wie­len v/a: 7J x 14.

L/B/H: 4458 / 1816 / 1207 mm; wiel­ba­sis: 2484 mm; spoor­breed­te v/a: 1486 / 1499 mm; leeg­ge­wicht: 1170 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1515 kg; tank­in­houd: 67 l.; ge­bouwd van 19741982 (S1 en S2); pro­duc­tie­aan­tal: 2531 (waar­van 133 S2.2’s).

ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 7,4 sec.; top­snel­heid: 212 km/h; ver­bruik: ca. 13,0 l/100

km (1 : 7,7).

de syn­chro­me­shrin­gen en de as­la­gers. Con­tro­leer de voor­wiel­op­han­ging op spe­ling en de elek­tri­sche on­der­de­len (Lu­cas!) op func­ti­o­ne­ren.

On­der­de­len Aan on­der­de­len is re­de­lijk ge­mak­ke­lijk te ko­men. Veel com­po­nen­ten wer­den door Lo­tus in­ge­kocht bij gro­te au­to­mer­ken, veel ei­ge­na­ren heb­ben een ruim as­sor­ti­ment on­der­de­len ver­za­meld door red­de­lo­ze au­to’s te de­mon­te­ren. Op het Lo­tus-fo­rum (www.lo­tus-fo­rum.nl) en binnen de Lo­tus-clubs zijn de na­men van de­ze lief­heb­bers be­kend. De mees­te on­der­de­len zijn heel be­taal­baar, slechts een en­kel on­der­deel is kost­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.