Volks­wa­gen New Beet­le RSI (2001)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; zes­ci­lin­der VR-mo­tor, voor­in in dwars­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 2 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen, aan­ge­dre­ven door ket­ting; wa­ter­ge­koeld; mul­ti­point-in­jec­tie; bo­ring x slag: 80,0 x 85,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 2563 cm3, com­pres­sie­ver­hou­ding: 10,8:1.; max. ver­mo­gen: 165 kW / 225 pk bij 6200 tpm: max. kop­pel: 320 Nm bij 2500 tpm; zes­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); vier­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren en gro­te ach­ter­klep; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, te­le­scoop­schok­dem­pers; a: se­mi-on­af­han­ke­lijk, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: gev. schij­ven/schij­ven; ban­den 235/40 ZR 18. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4100/1810/1475 mm; wiel­ba­sis: 2513 mm; leeg­ge­wicht: 1515 kg; ge­bouwd van 2001 tot 2002; pro­duc­tie­aan­tal: 250 Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 6,7 sec.; top­snel­heid: 225 km/h; ver­bruik: ca. 11,9 l/100 km (1 : 8,4). haal­de hier­mee in 6,7 se­con­den de 100 km/h en de top­snel­heid be­droeg 225 km/h. Wel­licht min­der in­druk­wek­kend dan ver­wacht, wat te wij­ten is aan het for­se ge­wicht van 1515 ki­lo. Toch spre­ken de cij­fers niet voor zich, je moet de RSI echt be­le­ven voor­dat je een oor­deel kunt vel­len. Het bes­te van de VR6 is dat hij ‘ou­der­wets’ on­ge­bla­zen is. De tur­bo­lo­ze zes­ci­lin­der bouwt zijn krach­ten daar­door prach­tig ge­lijk­ma­tig op. De RSI voelt niet ner­veus aan, maar is wel rap. Hoe­wel het piek­ver­mo­gen al rond de 6000 tpm wordt ge­haald, is er ook ver­der­op in het toe­ren­be­reik nog ge­noeg kracht voor­han­den. Zelfs in de vijf­de en zes­de ver­snel­ling wil de RSI nog lek­ker voor­uit. Op de Duit­se Au­to­bahn waar we Pi­ë­chs speel­tje van wel­eer los­la­ten, valt voor­al de sou­ples­se van het blok op. De VR6 ge­draagt zich eer­der als een mo­tor van een gran tu­ris­mo dan die van een ras­ech­te sport­wa­gen, maar de aan­ge­pas­te op­han­ging en de zes­bak ge­ven je juist wél het ge­voel dat je in een ra­ce­bo­li­de zit. De bak scha­kelt mes­scherp; het klei­ne pook­je, dat uit een en­kel stuk alu­mi­ni­um ge­freesd is, klikt heel pre­cies door het scha­kel­pa­troon en de kop­pe­ling biedt veel ge­voel. Scha­ke­len met de RSI is dan ook een feest. Na el­ke pook­be­we­ging word je op­nieuw ge­trak­teerd op die prach­ti­ge ver­mo­gens- en kop­pelk­rom­me. On­der­tus­sen ge­ven de la­ge sport­ban­den elk scheur­tje in het weg­dek door en ont­snapt de ver­bran­dings­lucht door de smal­le dub­be­le Re­mus-pij­pen

De enor­me taart­schep ach­ter­op ser­veert een se­ri­eu­ze por­tie down­for­ce.

www.mai­kel­de­mun­nik.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.