Koop­tips BMW 600 (1957-1959)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De BMW 600 mag aan­doen­lijk zijn, goe­de exem­pla­ren zijn zeld­zaam. BMW heeft maar een klei­ne 35.000 exem­pla­ren ge­bouwd, te­gen­over ruim 160.000 Iset­ta’s. Het is de kunst om de bes­te 600 te vin­den die het bud­get toe­laat. Door­dat er de laat­ste jaren een le­ven­di­ge markt is ont­staan voor dwerg­au­to’s, is een goe­de 600 ech­ter niet goed­koop. Voor de bes­te exem­pla­ren zijn vraag­prij­zen van rond de 40.000 euro geen uit­zon­de­ring. Hoe­wel het soms veel ge­duld vergt om de juis­te on­der­de­len te vin­den, is het voor de be­gin­nen­de hob­by­ist aan­trek­ke­lijk om op zoek te gaan naar een res­tau­ra­tie­pro­ject.

Car­ros­se­rie De BMW 600 heeft een een­vou­di­ge con­struc­tie. De au­to heeft een sim­pel chas­sis waar de car­ros­se­rie bo­ven­op is ge­zet. In­spec­tie van het ge­heel is recht­toe recht­aan, valkui­len ont­bre­ken. De meest roest­ge­voe­li­ge pun­ten zijn aan de on­der­kant van de au­to te vin­den. Be­kijk de ko­ker­bal­ken van het chas­sis goed, loop de wiel­kui­pen voor en ach­ter goed na en con­tro­leer de vloer­plaat zo­wel van on­de­ren als van­uit het in­te­ri­eur. De por­tie­ren kun­nen langs de on­der­rand wat roest ver­to­nen. Het is ook erg be­lang­rijk dat de au­to com­pleet is: ver­van­gen­de on­der­de­len zijn niet al­le­maal even ge­mak­ke­lijk te vin­den. Dat geldt ook voor het in­te­ri­eur.

Tech­niek De twee­ci­lin­der boxer­mo­tor is wel­is­waar ge­ba­seerd op de tech­niek van BMW’s mo­tor­fiet­sen, maar werd ge­mo­di­fi­ceerd voor toe­pas­sing in de au­to. Niet al­le on­der­de­len zijn uit­wis­sel­baar. In het mo­der­ne ver­keer moet de mo­tor hard wer­ken. Een blau­we walm uit de uit­laat, bij­ge­lui­den of ster­ke tril­lin­gen wij­zen op een ver­min­der­de ge­zond­heid. De ver­snel­lings­bak moet soe­pel scha­ke­len. De ge­lei­ding is vrij ge­voe­lig voor slij­ta­ge; wan­neer de au­to moei­lijk in het spoor te hou­den is, kun­nen de bus­sen en la­gers te veel spe­ling ver­to­nen. De au­to moet net­jes recht rem­men.

On­der­de­len De BMW 600 is dui­de­lijk min­der po­pu­lair dan de Iset­ta en 700. BMW heeft de au­to op dit mo­ment nog niet op­ge­no­men in het on­der­de­len­pro­gram­ma van de Clas­sic-af­de­ling. Dat be­moei­lijkt de vind­baar­heid van nieu­we of ver­van­gen­de on­der­de­len. De groot­ste kans om aan de be­no­dig­de com­po­nen­ten te ko­men is via de (in­ter­na­ti­o­na­le) clubs of via de BMW-spe­ci­a­list.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.