Luid­spre­kers krij­gen fa­ce­lift

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Mo­der­ne au­to’s krij­gen vaak na pak­weg vier jaar een fa­ce­lift. Tij­dens zo’n op­fris­beurs wordt het ui­ter­lijk af­ge­stemd op de he­den­daag­se de­sign­trend en wor­den de pres­ta­ties ver­be­terd. Op zo’n zelf­de ma­nier heeft Teu­fel de po­pu­lai­re The­a­ter 500-luid­spre­ker­reeks her­zien. De nieu­we mo­del­len zien er weer fris uit en heb­ben een ver­be­ter­de ge­luids­kwa­li­teit. Een nieuw dem­pings­con­cept ver­mijdt zo­ge­naam­de staan­de gol­ven, een sto­ren­de re­so­nan­tie die in som­mi­ge ruim­tes op­treedt en de akoes­tiek ver­pest.

Ste­re­o­lief­heb­bers kun­nen kie­zen uit sets van staan­de luid­spre­kers of boe­ken­plank­spea­kers. De gro­te luid­spre­kers vul­len woon­ka­mers tot 50 m2 met ge­luid. Voor stu­den­ten­ka­mers en an­de­re ruim­tes tot 30 m2 zijn de klei­ne spea­kers krach­tig ge­noeg. De uit­ge­brei­de The­a­ter 500 Sur­round 5.1-set is ide­aal voor bank­han­gers die een thuis­bios­coop wil­len in­rich­ten voor hun films en ga­mes. De set be­staat uit een cen­ter­spea­ker, een sub­woofer, twee staan­de luid­spre­kers en twee di­pool­luid­spre­kers. De di­pool­luid­spre­kers met elk twee twee­ters en bass dri­vers zor­gen voor een dif­fuus ge­luids­veld, waar­door je als luis­te­raar vol­le­dig om­ge­ven bent door het ge­luid – net als in de bios­coop. De luid­spre­kers van Teu­fel zijn te koop via de web­si­te en in de merk­win­kel in Am­ster­dam.

Prijs: 449,99 euro (set boe­ken­plank­spea­kers), 899,99 euro (set staan­de luid­spre­kers), 1699,99 euro (sur­r­oud 5.1-set) • Sli­ced To Dut­ch is au­to­kunst uit ei­gen land. Vo­rig jaar ging klas­sie­ker­res­tau­ra­teur Marx de Gij­zel met het idee aan de slag en prak­ki­seer­de over de juis­te uit­wer­king, de te ge­brui­ken ma­te­ri­a­len en de ge­schik­te bouw­wij­ze. Zijn eer­ste cre­a­ties wa­ren de As­ton Mar­tin DB5, de Cit­ro­ën DS en de Ja­gu­ar E-Ty­pe en D-Ty­pe. Nu heeft bij de col­lec­tie uit­ge­breid met een Por­sche 911 en een Fer­ra­ri 330 P4. De ver­schil­len­de la­gen van roest­vrij staal zijn ge­maakt met een com­pu­ter­ge­stuur­de wa­ter­snij­der, be­ves­tigd op een stang die van bum­per tot bum­per loopt en ge­mon­teerd op een hard­ste­nen vloer­plaat. Het ro­buus­te kunst­werk vangt het zon­licht van­uit ie­de­re hoek. Zet hem niet op een iel ta­fel­tje, want de cre­a­tie weegt tien ki­lo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.