As­ton Mar­tin kiest het rui­me sop

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Met de AM37 po­wer­boat van As­ton Mar­tin kun­nen men­sen die goed in de slap­pe was zit­ten het rui­me sop kie­zen. De boot is 37 foot lang (ruim 11 me­ter) en wordt ge­le­verd met twee mo­to­ren: twee 370 pk ster­ke die­sels of twee ben­zi­ne­mo­to­ren met 430 of 520 pk. De top­snel­heid van de AM37S is 50 kno­pen, of­te­wel 92 km/h. De boot is ont­wik­keld door de

Prijs: nog niet be­kend vak­men­sen van As­ton Mar­tin die eer­der aan de One-77, de Vul­can en de DB11 heb­ben ge­werkt. Het dek is van hout en het dash­board van kool­stof­ve­zel. De po­wer­boat is luxe uit­ge­rust met air­con­di­ti­o­ning, een koel­kast, een kof­fie­ma­chi­ne en een uit­klap­baar bed. Als je het bed in­ge­klapt laat, is er ruim­te aan boord voor acht per­so­nen. We ken­nen Lei­ca van de hoog­waar­de fo­to­ca­me­ra’s: veel kwa­li­teit voor veel geld. Met de So­fort komt het be­drijf met een in­stant ca­me­ra. Een ap­pa­raat waar­mee je fo­to’s di­rect klaar zijn, in de volks­mond: Po­la­roid. De prijs die Lei­ca vraagt, schept ho­ge ver­wach­tin­gen. En die wor­den in­ge­lost. Zo hand­zaam als het ap­pa­raat is, zo­veel tech­no­lo­gie zit er­in ge­propt. De ons be­ken­de Po­la­roid is toch voor­al ge­schikt voor sel­fie-ach­ti­ge por­tret­ten op feest­jes, maar de Lei­ca So­fort – in hip­pe kleur­tjes en met ap­pe­tij­te­lijk ui­ter­lijk – is ook ge­schikt voor fraaie land­schaps­fo­to's. Koop er wel ge­lijk wat mag­neetjes bij, de koel­kast komt weer vol te han­gen.

Prijs: 289 euro •

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.