VOL­VO-VOD

Classic Cars (Netherlands) - - Boeken -

Num­mer 124 in de Al­bum-se­rie van Ze­teo Pu­blis­hing gaat over Vol­vo. Niet al­leen over de per­so­nen­au­to’s, maar ook over vracht­wa­gens en bus­sen. Het is een boek­je in A5-for­maat, dat vanaf de Ear­ly Days per de­cen­ni­um be­schrijft hoe het Vol­vo ver­ging.

Wel­ke doel­groep Ze­teo Pu­blis­hing met de­ze se­rie voor ogen heeft, is on­dui­de­lijk. Ze­ker niet de lief­heb­ber van mooie, ver­ras­sen­de fo­to’s, want het beeld­ma­te­ri­aal be­staat gro­ten­deels uit pers­ma­te­ri­aal op post­ze­gel­for­maat en dan ook nog in zwart-wit. De niets­ver­moe­den­de au­tolief­heb­ber die wel­eens iets meer over Vol­vo zou wil­len we­ten, schrikt waar­schijn­lijk te­rug voor de ar­cha­ï­sche, lees-on­vrien­de­lij­ke lay-out. Is het dan be­doeld als ver­za­mel­ob­ject voor de Vol­vo-fa­naat? Mis­schien, maar die er­gert zich ge­heid ka­pot aan de fei­te­lij­ke on­juist­he­den en omis­sies. Zo be­weert de Brit­se au­teur dat de 140-se­rie tot 1994 (in plaats van 1974) werd ge­bouwd en rept hij met geen woord over de er­bar­me­lij­ke kwa­li­teit van de eer­ste, bij Jen­sen ge­pro­du­ceer­de P1800’s. Terwijl Vol­vo juist daar­om de pro­duc­tie naar Zwe­den ver­huis­de. Daar­naast wil de au­teur ons doen ge­lo­ven dat de in 2000 ge­ïn­tro­du­ceer­de V70 vier­ci­lin­der mo­to­ren had, terwijl er uit­slui­tend vijf­pit­ters le­ver­baar wa­ren. En zo kun­nen we nog wel even door­gaan. Dit boek­je kost niet veel, toch is het veel te duur. (GW)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.