Com­pac­te ico­nen

Classic Cars (Netherlands) - - Boeken -

Mijn eer­ste Ja­gu­ar-er­va­ring be­leef­de ik als veer­tien­ja­ri­ge in een XJ12 uit 1973. Bij het le­zen van Ja­mes Tay­lors boek over Ja­gu­ars com­pact sports sa­loons uit de jaren vijf­tig en zes­tig dringt de geur­cock­tail van die XJ zich weer aan mij op; een men­ge­ling van leer en ben­zi­ne, met een vleug­je mo­tor­olie …

Wer­ke­lijk al­les over de Mk 1 en 2, de S-Ty­pe en de 420 pas­seert de re­vue. De ont­wik­ke­lings­fa­se, de in­tro­duc­tie en de ont­vangst door de pers, de mo­di­fi­ca­ties, de pro­duc­tie­cij­fers en de ac­ces­soi­res. Daar­naast be­licht Tay­lor ook de rol die de mo­del­len in de au­to­sport heb­ben ge­speeld en geeft hij aan­koop­tips. De ve­le fo­to’s zijn van wis­se­len­de kwa­li­teit, maar bie­den al­tijd een toe­ge­voeg­de waar­de. Ove­ri­gens is de tekst be­hal­ve informatief, ook hel­der en met sub­tie­le Brit­se hu­mor ge­schre­ven. Zo meldt Tay­lor over de ver­be­ter­de 2,4-li­ter­mo­tor van de Ja­gu­ar 240: “The im­pro­ved gas flow ma­de so­me dif­fe­ren­ces to the per­for­man­ce, but the 240 was no­bo­dy’s fa­vou­ri­te ge­ta­way car.” Ach­ter in het boek ko­men di­ver­se bij­zon­de­re va­ri­an­ten van de au­to’s voor­bij, waar­on­der de Cal­lum Mk 2 uit 2014. In zijn be­schrij­ving van la­te­re com­pac­te Ja­gu­ars be­licht de au­teur nog even de XE, waar­mee de ac­tu­a­li­teit van dit na­slag­werk wordt on­der­streept. (GW)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.