Bij­pra­ten over Al­vis

Classic Cars (Netherlands) - - Boeken -

Kent u Al­vis? Het Brit­se au­to­merk be­gon in 1920 met het bou­wen van au­to’s en stond be­kend om zijn goe­de kwa­li­teit en ge­a­van­ceer­de tech­niek. De pro­duc­tie­aan­tal­len wa­ren klein: na meer­de­re over­win­nin­gen in de ra­ce­rij was er in 1927 voor de eer­ste keer ge­noeg ani­mo om dui­zend au­to’s per jaar te pro­du­ce­ren. De to­ta­le pro­duc­tie van 1920 tot 1967 kwam uit op 21.250 stuks. Min­der dan 7000 daar­van wer­den ge­bouwd in de moei­lij­ke jaren na de Twee­de We­reld­oor­log, de­ze pe­ri­o­de staat cen­traal in dit boek.

In Al­vis Cars 1946-1967: The Post-War Ye­ars trapt au­teur Jo­hn Fox af met de bood­schap dat er reeds vier ge­de­gen boe­ken over Al­vis zijn ge­pu­bli­ceerd. Hoe­wel de­ze boe­ken zijn ge­schre­ven in de jaren 90, zijn ze vol­gens hem nog steeds re­le­vant. Dit nieu­we boek(je) is een aan­vul­ling met voor­na­me­lijk heel veel fo­to’s die tus­sen toen en nu zijn op­ge­do­ken. Het zijn ori­gi­ne­le re­cla­me­fo­to’s, kiek­jes ge­maakt door Al­vis-spot­ters en res­tau­ra­tie­fo­to’s van de na­oor­log­se mo­del­len: de Fourteen en de Three Li­tre. De be­ge­lei­den­de tekst is een aan­een­rij­ging van boei­en­de fei­ten, maar het is niet een fijn lees­ver­haal. Het hoofd­stuk ‘What Might Ha­ve Been?’ (Wat had kun­nen zijn) is een leu­ke uit­smij­ter. (BS)

Al­vis Cars 1946-1967: The Post-War Ye­ars, 96 pa­gi­na’s, En­gels­ta­lig. 20,95 euro Kleu­ren is weer he­le­maal in. Als je een boek­han­del bin­nen­loopt, strui­kel je dan ook over de kleur­boe­ken. Niet voor kin­de­ren, maar voor vol­was­se­nen. Nu zijn wij man­nen stoer, al­thans, dat pre­ten­de­ren we. Voor ons dus geen bont­ge­kleurd boek vol bloe­men en an­de­re stil­le­vens die we moe­ten in­kleu­ren. Ge­luk­kig wordt nu ook aan ons ge­dacht met een au­to­kleur­boek voor vol­was­se­nen. In wor­den we uit­ge­daagd om on­ze cre­a­ti­vi­teit met kleu­ren weer eens aan te spre­ken. De au­to’s ko­men uit elk tijd­perk, waar­bij de hoofd­moot wordt ge­vormd door Fran­se au­to’s. We kun­nen ons uit­le­ven op de Pan­hard Dy­na X Break, maar ook op de Triumph TR3, de Vol­vo P1800 of de Re­nault Clio Wil­li­ams. Al­le te­ke­nin­gen zijn in co­mic-stijl. Het zijn ei­gen­lijk al­le­maal klei­ne ver­haal­tjes, met ty­pi­sche de­tails uit de tijd waar­in ze wer­den ge­bouwd. Aan de ach­ter­kant van el­ke kleur­plaat staat in drie ta­len in­for­ma­tie over de au­to waar­op u zich zo ij­ve­rig hebt ge­stort met uw pot­lood of vilt­stift. Wij ken­nen u een beet­je en we­ten dat ve­len van u de ori­gi­ne­le kleu­ren van de au­to, de ver­keers­bor­den of de uni­for­men van de agen­ten wil­len ge­brui­ken. Het speu­ren naar ou­de fo­to’s en an­sicht­kaar­ten die on­li­ne te vin­den zijn, zo­dat u daad­wer­ke­lijk de juis­te kleur kiest, is een leu­ke uit­da­ging. Wie durft, kan zijn cre­a­tie naar ons op­stu­ren. Wie weet plaat­sen we uw te­ke­ning wel in de vol­gen­de edi­tie van (JP) Au­to­mo­bi­le klas­si­ker, ein Mal­buch für Er­wach­se­ne, 128 pa­gi­na’s, Duits-, Frans- en En­gels­ta­lig. 14,90 euro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.