Koop­tips Triumph TR3 (1955-1962)

Classic Cars (Netherlands) - - Restauratie -

goed in de pri­mer en dan wordt hij met zwar­te au­to­lak ge­spo­ten.” Na mon­ta­ge in de au­to blijkt de ra­di­a­teur ook nog te lek­ken. Op een fo­to zien we hoe Marcel pro­beert om de ra­di­a­teur te las­sen: er is maar 5 tot 6 cen­ti­me­ter speel­ruim­te en een ge­ïm­pro­vi­seerd hit­te­schild moet de car­ros­se­rie be­scher­men. “Dat was een hels kar­wei.”

De kwa­li­teit van de ge­le­ver­de on­der­de­len zint Marcel ook niet: “Met 99 pro­cent van de on­der­de­len moet je nog iets doen. De be­stel­de be­kle­ding was he­le­maal rom­mel. Het was plas­tic in plaats van vi­nyl. Toen heb­ben we een rol goed vi­nyl ge­kocht en die slech­te be­kle­ding als mal ge­bruikt.” Na de hor­ror­ver­ha­len zijn wij be­nieuwd naar de uit­zon­de­ring, dat ene on­der­deel dat Marcel en Bèr wél zo kon­den be­ves­ti­gen. Marcel: “Het be­stel­de rem­olie­pot­je was vol­gens mij goed. Oh nee, de af­dicht­rub­bers wa­ren slecht. We heb­ben ook een nieu­we brand­stof­tank ge­plaatst. Daar was niets mee aan de hand, toch? Nee wacht, ik weet nog dat er iets mis was met het schroef­draad. Oké, het pot­je van de rui­ten­sproei­er was wel goed.” Bèr: “Maar daar kún je ook niets aan doen.” Tij­dens de res­tau­ra­tie le­ren de man­nen een wij­ze les: “Elk on­der­deel heeft veel aan­dacht no­dig”. Ze re­vi­se­ren zelf de ver­snel­lings­bak en bou­wen er een over­dri­ve op. “Een over­dri­ve kost 2500 euro, maar als je hem zelf uit on­der­de­len sa­men­stelt kun je voor 600 euro klaar zijn.”

De vroe­ge TR3B van va­der Mar­tien heeft de 2,0-li­ter mo­tor uit de 3A. Als de mo­tor met koel­pro­ble­men kampt, is de oor­zaak niet met­een dui­de­lijk. Marcel: “Dan ben je al snel de symp­to­men aan het ver­hel­pen: eerst een an­de­re wa­ter­pomp er­in en dan de ther­mo­staat ver­van­gen.” Roest in de wa­ter­ka­na­len van de ci­lin­der­kop lijkt naar al­le waar­schijn­lijk de boos­doe­ner. “Uit de kop van een an­de­re TR3B kwa­men wel 2 kof­fie­kop­jes roest”, weet Mar­tien. In au­gus­tus 2012 wordt de mo­tor voor de eer­ste keer ge­start. Dat is al­weer vier jaar ge­le­den. Marcel lacht: “Hij is bij­na aan een re­vi­sie toe.”

100 pro­cent

Al met al heeft Marcel twaalf jaar aan de TR3B ge­werkt met hulp van Bèr en zijn va­der Mar­tien. In al die jaren is bij hem niet een keer de moed in de schoe­nen ge­zakt. “Dat komt echt om­dat we nooit een eind­da­tum heb­ben ge­noemd. We kon­den de tijd ne­men om al­les goed te doen.” Het is de be­doe­ling om re­gel­ma­tig met de prach­ti­ge Triumph te rij­den. “Daar is het ten­slot­te een au­to voor.”

Als we met Marcel een stuk­je in de TR3B van zijn va­der gaan rij­den, loopt de mo­tor ge­wel­dig. Marcel de­mon­streert dat er wel een ver­tra­ging zit tus­sen zijn gas­be­vel en de re­ac­tie van de mo­tor. Dat moet bij zijn ei­gen Triumph straks be­ter. Ja­wel, Marcel is al be­gon­nen aan een twee­de res­tau­ra­tie. Het chas­sis en het plaat­werk zijn al spic en span ge­maakt en staan on­der een doek in een hoek van de werk­plaats. Marcel gaat zelf de mo­tor re­vi­se­ren. “Je kunt het wel aan ie­mand an­ders over­la­ten … ” Hij hoeft zijn zin niet af te ma­ken, we zijn nog niet ver­ge­ten hoe hij denkt over het werk van de ver­meen­de spe­ci­a­lis­ten. En nu we we­ten hoe se­cuur hij zelf te werk gaat, heb­ben we er al­le ver­trou­wen in dat zíjn Triumph écht 100 pro­cent wordt. Als je op zoek gaat naar een twee­de­hands TR3B is het goed om te we­ten dat hij vrij­wel iden­tiek is aan de TR3A. Dat be­te­kent een gro­te­re kans van sla­gen, want er zijn cir­ca 60.000 TR3A’s van de band ge­rold en maar 3334 stuks van de ‘B’. De eer­ste 530 exem­pla­ren (ty­pe TSF) van de TR3B heb­ben de 2,0-li­ter mo­tor van de ‘A’ on­der de mo­tor­kap. De over­ge­ble­ven 2804 TCF­mo­del­len kre­gen de 2.2 van de TR4. Dan is er ook nog de ori­gi­ne­le TR3 (zonder A of B) met een op­la­ge van ruim 13.000 stuks. Die her­ken je aan de smal­le gril­le.

Car­ros­se­rie Het ri­si­co­ge­bied voor roest is een­vou­dig te mar­ke­ren: loop een rond­je om de au­to en trek een ho­ri­zon­ta­le lijn op 20 cen­ti­me­ter bo­ven de on­der­kant. Al het plaat­werk on­der de streep vraagt je aan­dacht. En er zijn nog drie ge­bie­den die je moet con­tro­le­ren: de dor­pels, de ac­cu­bak en de bo­ven­ste re­gi­o­nen van de wiel­kas­ten. Let ook op de stand van de gril­le, vaak is hij naar binnen ge­bo­gen om­dat de ope­ning iets te klein is. Dit kun je bij een uit­ge­brei­de res­tau­ra­tie ver­hel­pen – dat heeft Marcel ook ge­daan.

Tech­niek De vier­ci­lin­der van de TR3 staat be­kend als ro­buust, maar hij houdt het niet eeu­wig vol. Ge­ra­tel en/ of een la­ge olie­druk (min­der dan 50 psi op snel­heid of 20 psi bij sta­ti­o­nair) zijn een slecht te­ken. Als de mo­tor over­ver­hit raakt, kan het ko­men door een de­fec­te wa­ter­pomp of ther­mo­staat, maar de kans is groot dat roest in de wa­ter­ka­na­len van de ci­lin­der­kop de koe­ling dwars­boomt.

On­der­de­len Het plaat­werk is in de fa­briek op maat ge­maakt voor el­ke TR3. Dat heeft als na­deel dat ver­van­gend plaat­werk niet al­leen moei­lijk te vin­den is, het past ook nog eens niet. Een an­der strui­kel­blok is de ma­ti­ge kwa­li­teit van bij­na al­le on­der­de­len die weer nieuw ge­maakt wor­den (zo­als de rub­bers, de schar­nie­ren en de bum­pers). Vol­gens Marcel be­haal je een be­ter re­sul­taat door het ou­de ma­te­ri­aal op te lap­pen. On­der de­len voor de tech­niek zijn wel goed ver­krijg­baar. Tip van Marcel: koop de TR3 met het bes­te plaat­werk en al­le in­stru­men­ten in­tact.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.