Hoe­wel on­ze win­ters de laat­ste jaren niets voor­stel­den, zet­ten de mees­te klas­sie­ker­lief­heb­bers hun au­to van no­vem­ber tot april voor de ze­ker­heid op stal. Voor wie in die pe­ri­o­de wel au­to­mo­biel wil blij­ven, pre­sen­te­ren we hier ne­gen leu­ke win­ter­au­to’s van

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies - Tekst: Gert Weg­man

Met je kost­ba­re Ke­ver of je bij­zon­de­re BMW door pe­kel en sneeuw rij­den? Wij zou­den het niet doen. Niet al­leen zijn au­to’s van 25 jaar en ou­der door­gaans nog­al ge­voe­lig voor roest, ook aan vocht heb­ben ze een broer­tje dood. Zijn in mo­der­ne au­to’s met kli­maat­re­ge­ling de rui­ten door­gaans in een oog­wenk wa­sem­vrij, in een air­co­lo­ze klas­sie­ker blíjf je aan het ze­men. En dan nog blijft het zicht ma­tig. Dat is so­wie­so niet pret­tig, en bij glad­heid vormt het bo­ven­dien een ex­tra ri­si­co op on­ge­wens­te in­ti­mi­tei­ten met me­de­weg­ge­brui­kers. Als je die af­rem­men­de au­to vóór je te laat ziet, is er im­mers meest­al geen ABS aan boord dat je te hulp schiet. En een aan­rij­ding is na­tuur­lijk hét nacht­mer­rie­sce­na­rio voor el­ke klas­sie­ker­rij­der.

Maar ja, om je nu maan­den­lang af­han­ke­lijk te ma­ken van bla­de­ren op de rails, be­vro­ren wis­sels Je hoeft maar één blik op de BX te wer­pen en je weet dat dit nog een Cit­ro­ën is van vóór de pe­ri­o­de dat het merk in een vorm­ge­vings­cri­sis ge­raak­te. Toe­ge­ge­ven, het ont­werp is van Ber­to­ne en de lij­nen zijn strak­ker dan die van de GSA (zijn voor­gan­ger), maar toch is het on­mis­ken­baar een Cit­ro­ën. Kijk maar eens naar de half­open ach­ter­ste wiel­kas­ten, de schui­ne ach­ter­kant en de mi­ni­ma­lis­ti­sche gril­le. Ook het in­te­ri­eur ademt die unie­ke Cit­ro­ën-stijl van vroe­ger, ze­ker bij BX’en van de eer­ste ge­ne­ra­tie. Die heb­ben nog het ‘sa­tel­liet­dash­board’ met het ‘bo­ze oog’ als snel­heids­me­ter en dat wat ie­le, eens­paki­ge stuur. Neem plaats op het zach­te meu­bi­lair, start de mo­tor, laat de au­to om­hoog­ko­men en ge­niet van het hy­dro­pneu­ma­ti­sche veer­com­fort. Zelfs als je een no­toi­re BX-ha­ter bent, zul je moe­ten toe­ge­ven dat en stuk ge­waai­de bo­ven­lei­din­gen, gaat ook wat ver … Om nog maar te zwij­gen van zo’n ste­rie­le, du­re en ano­nie­me au­to uit de 21e eeuw. Kort­om, het liefst heb­ben we een leu­ke, be­taal­ba­re klas­sie­ker of young­ti­mer die te­gen een stoot­je kan. Als er dan ook nog een wer­ken­de air­co en een mo­dern an­ti­blok­keersys­teem aan boord zijn, is dat mooi mee­ge­no­men. Dan heb­ben we het al­gauw over au­to’s uit de jaren 90. Maar geen nood, ook voor de mi­ni­ma­lis­ten heb­ben we een aan­tal al­ter­na­tie­ven ge­zocht. Die heb­ben hun oor­sprong in de jaren 70 en 80, ver­ke­ren cos­me­tisch meest­al niet meer in top­staat, maar heb­ben het wel in zich om je een paar leu­ke win­ter­maan­den te bie­den.

Te­rug­ver­die­nen

Zo­als ge­zegd han­te­ren we bij on­ze win­ter­au­to­se­lec­tie een prijs­pla­fond van 2000 euro. Als je dit echt een bij­zon­de­re au­to is. Je ver­geeft hem al­gauw de blik­ke­rig­heid van het plaat­werk, het al­om aan­we­zi­ge har­de plas­tic (tot de mo­tor­kap en ach­ter­klep aan toe) en het rau­we mo­tor­ge­luid. Er zijn nog ver­ras­send veel BX’en te vin­den, waar­van de jong­ste exem­pla­ren vaak be­hoor­lijk com­pleet zijn uit­ge­rust. Daar­on­der be­vin­den zich di­ver­se Deau­vil­les met 1,4-li­ter mo­tor, maar de al­ler­mooi­ste GTi’s met ABS en air­co val­len he­laas bui­ten ons bud­get. Een leu­ke 1.6 TRI met de 105 pk ster­ke in­jec­tie­mo­tor ligt wel binnen be­reik. Die heeft geen kind aan de lich­te BX, bo­ven­dien heeft de au­to een uit­ste­ken­de weg­lig­ging. Een goed on­der­hou­den BX is een be­trouw­ba­re au­to. Be­lang­rijk­ste aan­dachts­pun­ten zijn het hy­drau­lisch sys­teem en di­ver­se on­der­de­len van de wiel­op­han­ging, zo­als draag­arm­la­gers en re­ac­tie­stan­gen. er­van uit­gaat dat je je pe­kel­vre­ter heel houdt en in het voor­jaar weer van de hand doet, kun je een deel van dat be­drag te­rug­ver­die­nen. Dan valt die in­ves­te­ring per sal­do reu­ze mee. Ster­ker nog, als je het slim aan­pakt, hoef je er zelfs he­le­maal niets bij in te schie­ten.

Als aan­vul­len­de eis stel­len we dat de au­to een apk heeft die nog mi­ni­maal een half­jaar gel­dig is. Daar­mee kun­nen we er­van uit­gaan dat on­ze spe­cu­la­tie­ob­jec­ten je vei­lig door de win­ter heen hel­pen. We gaan uit­slui­tend voor ben­zi­ne­ver­sies en als lief­heb­ber rij­den we er na­tuur­lijk graag een beet­je net­jes bij. Op­zich­ti­ge roest- en plaat­werk­scha­de is dus ta­boe. Ook pro­be­ren we een beet­je ori­gi­neel te zijn, van­daar dat we iets min­der voor de hand lig­gen­de mo­del­len heb­ben op­ge­snord. Het al­ler­be­lang­rijk­ste cri­te­ri­um, ten slot­te, is dat de au­to over een ze­ke­re char­me be­schikt. Die kan hem zit­ten in een fraai ui­ter­lijk, voor zijn tijd bij­zon­de­re snuf­jes of een over­do­sis aan com­fort. In veel ge­val­len is die char­me ech­ter iets vaags en on­de­fi­ni­eer­baars. Bij el­ke vondst ver­mel­den we wat vol­gens ons zijn groot­ste aan­trek­kings­kracht is, te­vens noe­men we de plus-, min- en aan­dachts­pun­ten. De jacht kan be­gin­nen! 1983-1993 vanaf 950 euro

1,4-, 1,6- en 1,9-li­ter vier­ci­lin­ders, met car­bu­ra­teur en in­jec­tie

62-148 pk

870-1130 kg Hy­dro­pneu­ma­tisch veer­com­fort

Vrij zui­nig, ze­ker met 1,4-li­ter mo­tor Olie­ver­bruik 1,6- en 1,9-li­ter mo­to­ren Ram­mels en ge­kraak in het in­te­ri­eur Nog een Cit­ro­ën zo­als An­dré het ooit be­doeld heeft

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.