Koop­tips Ford Escort RS2000 (1975-1980)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De Escort RS2000 is po­pu­lair bij lief­heb­bers van ra­ces en ral­ly’s. Hij heeft niet al­leen zijn lan­ge sport­ge­schie­de­nis mee, de on­ge­veer 40 jaar ou­de Escort is nog steeds een heel ge­schik­te ba­sis voor de pre­pa­ra­tie van een ra­ce- of ral­ly­au­to. Maar ook tij­dens straat­ge­bruik ver­loo­chent hij zijn spor­tie­ve ka­rak­ter niet.. Het on­der­stel is hard ge­veerd, maar de kuip­stoe­len zit­ten zacht. De gun­sti­ge ver­hou­ding tus­sen ver­mo­gen en ge­wicht (8,4 ki­lo per pk) zorgt voor veel rij­ple­zier. De tech­niek is een­vou­dig en veel ei­ge­na­ren kon­den het niet la­ten om meer dan 110 pk uit het twee­li­ter­blok te ha­len.

Car­ros­se­rie De car­ros­se­rie van de Escort steekt re­de­lijk een­vou­dig in el­kaar, met een ge­raam­te van ko­ker­bal­ken die in leng­te­rich­ting en over­dwars zijn ge­plaatst. Roestscha­de aan de bo­dem van de au­to kan re­la­tief snel en per­ma­nent ver­hol­pen wor­den. Knel­pun­ten zijn de ko­ker­bal­ken aan de voor­zij­de, het ge­bied rond­om de mo­tor­kap­schar­nie­ren, de bo­ven­ste mon­ta­ge­pun­ten van de schok­dem­pers en de voor­ruit­stij­len en in de bak van het re­ser­ve­wiel. Als er met de au­to ge­ra­cet of ger­al­lyd is, zie je al­gauw de over­blijf­se­len van een rol­kooi of de no­di­ge but­sen en kras­sen in het plaat­werk.

Tech­niek De con­di­tie van de tech­niek hangt deels af van de (on)kun­de van sleu­tel­gra­ge oud-ei­ge­na­ren. Ge­luk­kig is de tech­niek re­de­lijk een­vou­dig te door­gron­den.

Slij­ta­ge zorgt voor de­fec­ten die be­trek­king heb­ben op de mo­tor­koe­ling (wa­ter­pomp) en soms de elek­tri­ci­teit (dy­na­mo). De la­ger­bus­sen van de draag­ar­men heb­ben ook niet het eeu­wi­ge le­ven. Als de ra­di­a­teur of de ka­chel­ra­di­a­teur ver­van­gen moet wor­den, zijn ver­van­gen­de on­der­de­len voor niet al te veel geld te vin­den.

On­der­de­len De mo­tor en de trans­mis­sie van de RS2000 wer­den toe­ge­past in ve­le an­de­re Ford­mo­del­len. Zo werd de mo­tor zelfs in de Tran­sit ge­bruikt en vin­den we de trans­mis­sie te­rug in de Sier­ra. Veel on­der­de­len zijn nog steeds le­ver­baar, zelfs het voor­r­uit­rub­ber is nog nieuw te koop. Ver­van­gend plaat­werk is wel moei­lij­ker te vin­den. De kunst­stof neu­spar­tij van de RS2000 is de groot­ste uit­da­ging.

Het on­der­stel van de RS2000

is spor­tief hard af­ge­stemd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.