Opel Kadett GT/E (1978)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

wat moei­zaam op toe­ren komt en een nog­al rau­we in­druk maakt, is eer­der char­mant dan ver­ve­lend. Dank­zij de mo­du­lai­re toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den van on­der­de­len, was het heel ge­mak­ke­lijk om bij­voor­beeld een an­de­re ach­ter­as on­der de au­to te plaat­sen. Een sper­dif­fe­ren­ti­eel of een diff met een kor­te­re eind­over­bren­ging kon­den een­vou­dig ach­ter­af wor­den in­ge­bouwd. Het on­der­stel van de RS2000 was spor­tief hard af­ge­stemd. Als be­stuur­der zak je diep weg in de sport­stoel en houd je je ste­vig vast aan het RS-stuur. De pook be­weegt snel en so­li­de door de vier ver­zet­ten – pre­cies zo­als je het wilt als je je op het cir­cuit of op een gra­vel­weg be­geeft. Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 on­der­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; ben­zi­ne-in­spui­ting (Bosch L-Je­tro­nic); bo­ring x slag: 95,0 x 69,8 mm; ci­lin­der­in­houd: 1979 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,6 : 1; max. ver­mo­gen: 85 kW / 115 pk bij 5600 tpm; max. kop­pel: 162 Nm bij 3000 tpm; vijf­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, schroef­ve­ren, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as met ge­lei­de-ar­men, draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven/ trom­mels; ban­den v/a: 175/70 R 13; wie­len v/a: 6 x 13.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4124 / 1580 / 1340 mm; wiel­ba­sis: 2395 mm; spoor­breed­te v/a: 1318 / 1314 mm; leeg­ge­wicht: 920 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1295 kg; tank­in­houd: 43 l.; ge­bouwd van 1975-1979; pro­duc­tie­aan­tal: 8660 (GT/E) en 2234 (GT/E 2).

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 9,1 sec.; top­snel­heid: 192 km/h; ver­bruik: 11,2 l/100 km (1 : 8,9).

Mo­del bo­ven het top­mo­del

De Opel Kadett GTE ver­toont veel over­een­kom­sten met de Escort RS2000. Bei­de au­to’s ko­men uit een gro­te au­to­fa­mi­lie, waar­in mo­to­ren, trans­mis­sies en on­der­stel­len kwis­tig wor­den uit­ge­wis­seld. De spor­tief ge­lijn­de mo­del­len heb­ben al­le­bei een 2,0-li­ter mo­tor met 110 of 115 pk ver­mo­gen en ach­ter­wiel­aan­drij­ving. De Kadett weegt 920 ki­lo, de Escort 925 ki­lo. De GT/E was de top­ver­sie van de Kadett C en werd vanaf 1975 ver­kocht met de 105 pk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.