Koop­tips Opel Kadett GT/E (1977-1979)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Een ori­gi­ne­le Kadett GT/E uit de 1000-se­rie (de eer­ste 1000 exem­pla­ren van de twee­de se­rie) is zeer zeld­zaam. De zoek­tocht naar een la­te­re GT/E 2 heeft een iets gro­te­re kans van sla­gen. Zo­wel de ver­sie met 105 pk in het geel-zwart, als de wit met geel ge­lak­te va­ri­ant met 115 pk is zeer ge­liefd. Pas op voor na­maak: ve­le stan­daard C-Ka­detts zijn ‘op­ge­waar­deerd’ naar GT/E-spe­ci­fi­ca­tie. Aan veel ech­te GT/E’s is ook ge­sleu­teld, maar dat kan ook bij­na niet an­ders. Vol­le­dig ori­gi­ne­le au­to’s zijn bij­na uit­ge­stor­ven.

Car­ros­se­rie Net als al­le an­de­re Opels uit de­ze tijd is ook de Kadett C zeer ge­voe­lig voor roest. De car­ros­se­rie is ste­vig, maar heeft veel hoe­ken en ran­den waar roest zich nes­telt. De wiel­kui­pen, de ran­den van de spat­bor­den, de dor­pels en de A-stij­len zijn kwets­baar. Ook de bo­ven­ste be­ves­ti­gings­pun­ten van de schok­dem­pers, de ac­cu­bak en de bin­nen­scher­men in de mo­tor­ruim­te moe­ten goed ge­ïn­spec­teerd wor­den.

Tech­niek De CIH-mo­to­ren (Cams­haft In Head) van Opel staan te boek als ro­buust. Dat geldt ook voor de 115 pk ster­ke ver­sie van de GT/E 2. Olie­ver­lies van de mo­tor, de trans­mis­sie en het dif­fe­ren­ti­eel komt af en toe voor. Schenk ex­tra aan­dacht aan de wa­ter­pomp. Aan­ge­zien de GT/E vaak spor­tief

in be­we­ging is, slij­ten de car­dan­as (kruis­kop­pe­ling) en het dif­fe­ren­ti­eel snel­ler. Bij exem­pla­ren met een ho­ge ki­lo­me­ter­stand ont­staat spe­ling op de as van de gas­klep.

On­der­de­len Dank­zij de mo­du­lai­re bouw­wij­ze zijn ver­van­gen­de on­der­de­len voor de mo­tor, de trans­mis­sie en het on­der­stel ge­mak­ke­lijk te vin­den. Vaak kun­nen on­der­de­len uit an­de­re Opel-mo­del­len ge­bruikt wor­den. Het wordt las­tig en prij­zig wan­neer spe­ci­fie­ke GT/E-on­der­de­len of plaat­werk no­dig zijn. Dan kun­nen goe­de con­tac­ten binnen de clubs van pas ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.