Koop­tips Volks­wa­gen Golf GTI (1976-1983)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Op de snel­weg heerst tot de dag van van­daag een rang­or­de: de be­stuur­der van een BMW 5-se­rie weet dat hij aan de kant moet voor de 7-se­rie. Eind jaren ze­ven­tig gooi­de de Golf GTI de toen heer­sen­de rang­or­de over­boord, door met snel­he­den tot 180 km/h op te dui­ken in de bin­nen­spie­gel van veel gro­te­re en ster­ke­re se­dans. Hij com­bi­neer­de spor­tief rij­ple­zier met com­fort en een ac­cep­ta­bel ver­bruik. Te­gen­woor­dig is het las­tig om een ori­gi­neel exem­plaar te vin­den, de mees­te exem­pla­ren wer­den slacht­of­fer van de cre­a­tie­ve uit­spat­tin­gen die de (meest­al niet zo cre­a­tie­ve) ei­ge­na­ren.

Car­ros­se­rie De car­ros­se­rie van de Golf I zit een­vou­dig in el­kaar en heeft een over­zich­te­lijk aan­tal hol­le ruim­tes. De voor­spat­bor­den zijn met schroe­ven be­ves­tigd, wat ver­van­ging ge­mak­ke­lijk maakt. De dor­pels en de wiel­kuip­ran­den be­ho­ren ook bij de Golf tot de ri­si­co­ge­bie­den voor roest. Po­reu­ze rub­bers la­ten wa­ter door. Wie kan las­sen, hoeft de eer­ste ge­ne­ra­tie Golf niet te mij­den.

Tech­niek In prin­ci­pe is de Golf I een so­li­de au­to. De GTI is ech­ter in ho­ge­re ma­te on­der­he­vig aan slij­ta­ge, wat voor pro­ble­men kan zor­gen als de au­to vaak van ei­ge­naar is ge­wis­seld. Een nieu­we ei­ge­naar in­ves­teert na­me­lijk lie­ver in een kracht­in­jec­tie of ui­ter­lij­ke op­smuk dan in on­der­houd. Con­tro­leer daar­om of er met de com­pres­sie­ver­hou­ding ge­klooid is. An­de­re

aan­dachts­pun­ten: de as­hoe­zen scheu­ren vaak en de ki­lo­me­ter­tel­ler gaat na ver­loop van tijd min­der se­cuur tel­len.

On­der­de­len Veel on­der­de­len zijn re­la­tief mak­ke­lijk ver­krijg­baar en ook nog eens re­de­lijk be­taal­baar. Mecha­ni­sche on­der­de­len zijn nog al­tijd te be­stel­len bij de Volks­wa­gen-dea­ler. Spe­ci­fie­ke GTI-on­der­de­len - zo­als de stoe­len - zijn zeld­za­mer. En ze zijn duur­der. Voor een ver­van­gend stuur­wiel ben je al gauw een paar hon­derd euro kwijt.

De Golf GTI is bij­na te glad­jes, zijn con­cur­ren­ten heb­ben ra­fe­li­ge rand­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.