Koop­tips BMW Z1 (1989-1991)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Ver­stok­te BMW-lief­heb­bers wil­len er nog niet aan, maar de Z1 is toch echt een klas­sie­ker. Ge­luk­kig zijn er ge­noeg men­sen die dit in­mid­dels wel in­zien en de au­to waar­de­ren om zijn af­wij­ken­de tech­niek en de gro­te in­vloed die hij had op de ont­wer­pen van de la­te­re BMW-mo­del­len. Ook de Z1-ei­ge­naar pro­fi­teert van de goe­de ver­krijg­baar­heid van ou­de­re BMW-on­der­de­len: de tech­niek komt over­een met die van de 325i. Maar ook spe­ci­fie­ke on­der­de­len zijn nog al­tijd ge­mak­ke­lijk te vin­den, al han­gen daar soms ste­vi­ge prij­zen aan. Met een pro­duc­tie­aan­tal van 8000 stuks is de Z1 een vrij zeld­za­me au­to, wat de ver­koop­prij­zen de laat­ste jaren he­laas flink om­hoog heeft ge­stuwd.

Car­ros­se­rie Het chas­sis van de Z1 is vol­le­dig ver­zinkt, zo­dat je ge­vrij­waard bent van roest­pro­ble­men. Het heeft ech­ter ook een na­deel: scha­de aan de ver­lijm­de sand­wich­bo­dem is moei­lijk te her­stel­len. Laat exem­pla­ren met een scha­de­ver­le­den dan ook staan. Kras­sen op de por­tie­ren dui­den op ver­bo­gen dor­pels. De­ze wor­den naar binnen ge­drukt wan­neer de in­zit­ten­den er bij het uit­stap­pen met hun li­chaams­ge­wicht op leu­nen. Door de in­vloe­den van de zon is de pas­vorm van de in­te­ri­eur­de­len na ver­loop van tijd niet meer zo mooi. Let ook op de soft­top: de­ze moet per­fect slui­ten. Een ori­gi­ne­le kap heeft on­der aan de ruit aan de lin­ker­kant een BMW-lo­go.

Tech­niek De Z1 deelt veel tech­niek met de als be­trouw­baar be­kend staan­de 3-se­ries E30 en E36. De zes­ci­lin­der moet pro­bleem­loos 200.000 ki­lo­me­ter of (veel) meer mee­gaan. Als de mo­tor een tam­me in­druk

maakt, zijn de nok­ken­as­sen waar­schijn­lijk ver­sle­ten. Een lek­ke kop­pak­king is een an­der be­kend eu­vel. Het elek­tri­sche me­cha­nis­me van de por­tie­ren is een zor­gen­kind­je. Werkt het niet goed meer, dan komt het door­dat de tan­driem van het hef­me­cha­nis­me niet strak ge­noeg, of zelfs ver­sle­ten is. Ver­van­ging is duur.

On­der­de­len Op het chas­sis na zijn ver­van­gen­de on­der­de­len voor de Z1 nog goed ver­krijg­baar. Dat geldt zelfs voor on­der­de­len die spe­ci­fiek voor de Z1 zijn ge­maakt, zo­als de stoel- en de por­tier­be­kle­ding. Wel be­taal je daar veel geld voor. Aan nieu­we rem­schij­ven of ver­van­gen­de mo­tor- en trans­mis­sie-on­der­de­len is heel ge­mak­ke­lijk te ko­men. Dat is weer te dan­ken aan de ver­want­schap die de Z1 heeft met de 3-se­rie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.