Koop­tips Toyo­ta Crown (1971-1974)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie -

Wel­ke koop­tips moet je ge­ven voor een au­to die hier zel­den te koop wordt aan­ge­bo­den? Van de Toyo­ta Crown uit de pe­ri­o­de 1971 tot 1974 zijn nau­we­lijks exem­pla­ren be­waard ge­ble­ven. Als je er al een­tje te­gen­komt, is de ui­ter­lij­ke staat van de au­to be­pa­lend voor de aan­koop. Er is na­me­lijk geen plaat­deel meer te vin­den, en dat geldt nog meer voor in­te­ri­eur­de­len. Do­nor­au­to’s met bruik­baar plaat­werk zijn zo mo­ge­lijk nog zeld­za­mer. Koop daar­om de bes­te Crown die je bud­get toe­laat. Ge­luk­kig is de tech­niek een­vou­dig en gaat die een eeu­wig­heid mee.

Car­ros­se­rie He­laas was het plaat­werk niet be­stand te­gen slech­te weers­in­vloe­den. De dor­pels, de spat­bord­ran­den, de bin­nen­scher­men en het plaat­werk on­der de ve­le sier­lijs­ten val­len snel ten prooi aan de roest­dui­vel. Merk­waar­dig ge­noeg houdt de bo­dem­plaat wel lang

stand. Con­tro­le van het lad­der­chas­sis is een­vou­dig, maar voor gron­dig las­werk moet de car­ros­se­rie er­van af­ge­haald wor­den. Nieuw plaat­werk is niet meer ver­krijg­baar via Toyo­ta en de be­ken­de vei­ling­web­si­tes bie­den ook wei­nig soe­laas. Tech­niek De tech­niek is een­vou­dig en bul­let­proof. De mo­tor gaat een eeu­wig­heid mee, al is de staat van het on­der­houd daar­bij na­tuur­lijk wel be­lang­rijk. De hand­ge­scha­kel­de vier­bak heeft het eeu­wi­ge le­ven, de au­to­ma­ti­sche Toy­og­li­de-drie­bak houd je heel door re­gel­ma­tig de ATF te ver­ver­sen. Een be­lang­rijk aan­dachts­punt is de stuur­in­rich­ting: als de pit­man­arm is ver­sle­ten, is het ein­de ver­haal. Een ver­van­gend exem­plaar vind je ner­gens meer.

On­der­de­len On­der­de­len zijn heel las­tig vind­baar. Op in­ter­net kom je al­leen met heel veel ge­luk een bruik­ba­re do­nor­au­to te­gen. Wees er als de kip­pen bij: met een do­nor houd je je Crown op de weg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.