Club Chal­len­ge 2016

Classic Cars (Netherlands) - - Dhrc Clubpagina's - Fo­to's: Ni­ko Bloe­men­dal, Ruud Cas­ter­mans en Fred Hak

Het klap­stuk van het jaar zit er­aan te ko­men: de DHRC

Club Chal­len­ge 2016. Een se­ri­eu­ze ral­ly in drie klas­sen voor DHRC-le­den, met als hoog­te­pun­ten de huldiging van de win­naars van het NK en na­tuur­lijk de Chal­len­ge zelf, die be­slist wie zich club­kam­pi­oen mo­gen noe­men.

Een vol­was­sen club heeft een club­kam­pi­oen­schap waar­bij de top­pers van het mo­ment zich naar het ere­scha­vot kun­nen rij­den. Dat geldt ook voor de DHRC. Tij­dens de DHRC Club Chal­len­ge 2016 op 10 de­cem­ber wor­den niet al­leen de Ne­der­land­se kam­pi­oe­nen ge­hul­digd, ook wordt in een se­ri­eu­ze ral­ly uit­ge­maakt wie zich in de drie klas­sen club­kam­pi­oen mag noe­men. De nieu­we Club Chal­len­ge wordt dit jaar voor het eerst ge­re­den en ver­vangt de Ral­ly­hap­pe­ning, waar­bij de win­naars van het NK wer­den ge­hul­digd. De in 2015 af­ge­schaf­te Ral­ly­hap­pe­ning werd door een groot aan­tal le­den ge­mist en dat was voor het be­stuur het sig­naal om het dit jaar groots aan te pak­ken. Om­dat het een club­e­ve­ne­ment be­treft, kun­nen al­leen le­den van de DHRC zich voor de Club Chal­len­ge in­schrij­ven, ie­de­re equi­pe moet dus min­stens één club­lid be­vat­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.