Mor­gan bren­gen

Classic Cars (Netherlands) - - Eerste Pagina -

Mor­gan was al­tijd een ba­ken van con­ti­nu­ï­teit in het ver­an­de­ren­de au­to­land­schap. Ter­wijl bij al­le mer­ken ont­wer­pen op de schop gaan en nieu­we tech­nie­ken hun in­tre­de doen, gaan som­mi­ge Mor­gan-mo­del­len – voor­zien van hou­ten chas­sis – te­rug tot voor de Twee­de We­reld­oor­log.

Des te gro­ter was de schok toen Mor­gan op de au­to­beurs van Genè­ve zijn eer­ste elek­tri­sche au­to pre­sen­teer­de: de EV3. Om ook de jeugd te paai­en, komt het oer­ou­de Brit­se merk nu met een re­pli­ca van de­ze au­to, waar­voor geen rij­be­wijs nood­za­ke­lijk is. De re­pli­ca is ge­schikt voor kin­de­ren van een jaar of zes. Ver­wacht niet dat je hem bin­nen­kort op el­ke hoek van de straat ziet, want hij kost 7995 pond, om­ge­re­kend 9400 eu­ro. Mor­gen bren­gen, zul­len de mees­te ko­pers den­ken, en ver­vol­gens zul­len ze ge­woon naar Bart Smit gaan voor een be­taal­baar al­ter­na­tief. De prin­sen en prin­ses­sen die hun adel­lij­ke bil­len wél op het met de hand ge­stik­te leer van de EV3 zul­len neer­vlij­en, kun­nen met hun speel­tje een top­snel­heid ha­len van 16 km/h. En dat vol­le­dig emis­sie­vrij, dank­zij de elek­tro­mo­tor. Er zijn meer fraaie de­tails die de aan­koop recht­vaar­di­gen, zo­als het hou­ten dash­board en het chas­sis van kool­stof­ve­zel. Wie zijn kind wil ver­ras­sen met de­ze Mor­gan, moet een or­der plaat­sen, waar­na de au­to spe­ci­aal ge­bouwd wordt in een kleur naar keu­ze.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.