McLa­ren voor 15 eu­ro

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

De McLa­ren 720S van Lego zal on­ge­veer 15 eu­ro kos­ten en dat is een stuk min­der dan het ori­gi­neel: de ech­te 720S wis­selt in Ne­der­land voor 307.700 eu­ro van ei­ge­naar. Louw­man Ex­clu­si­ve in Utrecht ver­wacht de eer­ste exem­pla­ren af te le­ve­ren in ju­ni en op dat mo­ment ligt ook het Lego-mo­del in de vi­tri­nes. De ont­wer­pers van Lego zijn een jaar be­zig ge­weest om een goed ge­lij­kend mo­del te ma­ken. Het re­sul­taat wordt ver­ge­zeld door een mi­ni­a­tuur au­to-ont­wer­per en een te­ken­ta­fel, com­pleet met kof­fie­kop­je, ori­gi­ne­le de­sign­schets en een 3D-ge­prin­te mo­del­au­to. Door de au­to-ont­wer­per een helm op te zet­ten, ver­an­der je hem in een cou­reur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.