Cit­ro­ëns klein­tjes

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Tus­sen 1975 en 1985 bracht Cit­ro­ën tal van com­pac­te mo­del­len uit: de LN, de LNA, de Vi­sa, de Axel en de van de Vi­sa af­ge­lei­de be­stel­wa­gen C15. Het was niet de bes­te pe­ri­o­de in de ge­schie­de­nis van Cit­ro­ën: de over­na­me van Ma­se­r­a­ti werd een flop, het merk had fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men en de olie­cri­sis had zich aan­ge­diend. Na de over­na­me door Peu­ge­ot be­gon een zoek­tocht naar een nieu­we iden­ti­teit.

Au­teur Thijs van der Zan­den, zelf in het be­zit van on­der meer twee Axels (zie el­ders in dit blad), ver­telt hoe Cit­ro­ën on­der de­ze om­stan­dig­he­den nieu­we com­pact mo­del­len pro­beer­de te ont­wik­ke­len. Er is veel aan­dacht voor de ge­schie­de­nis, con­text en ach­ter­gron­den, maar ook de exac­te evo­lu­tie per ty­pe en over­zich­ten van be­kle­din­gen, car­ros­se­rie­kleu­ren, pro­duc­tie­cij­fers en tech­ni­sche ge­ge­vens ko­men ruim­schoots aan bod. Het boek is een mooi na­slag­werk over Cit­ro­ëns die niet de klas­sie­ker­sta­tus heb­ben van de DS, de SM en de 2CV, maar waar­over meer dan ge­noeg te ver­tel­len valt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.