Ge­nie­ten ... en op­pas­sen ge­bla­zen

Ui­ter­aard staat bij lief­heb­bers van klas­sie­ke au­to’s en be­oe­fe­naars van de klas­sie­ke ral­ly­sport het ple­zier voor­op. Zo ook bij het Con­cours d’Elé­gan­ce Pa­leis het Loo, waar ook de DHRC dit jaar aan­we­zig zal zijn. Maar bij on­ver­sne­den ral­ly­ple­zier ligt ook

Classic Cars (Netherlands) - - DHRC -

Op 1 en 2 ju­li is het zo­ver. Dan vormt het ter­rein van Pa­leis Het Loo in Apel­doorn het de­cor voor al­weer de 13e edi­tie van het ge­lijk­na­mi­ge con­cours d’élé­gan­ce. De au­to’s die deel­ne­men aan dit in­ter­na­ti­o­na­le klas­sie­ke­re­ve­ne­ment staan we­der­om op een prach­tig po­di­um op de Bas­se-court en op de gan­zen­voet voor het Pa­leis. Het Na­ti­o­na­le Con­cours staat mid­den op het gras en de deel­ne­mers aan de sprint staan op­ge­steld op de Stal­len­laan. Kort­om, het wordt weer een fan­tas­tisch en oog­stre­lend spektakel.

Pa­leis Het Loo

De DHRC is ver­heugd én trots dat het te­gen dit fraaie de­cor be­zoe­kers ken­nis kan la­ten ma­ken met de prach­ti­ge his­to­ri­sche ral­ly­sport én de club. Voor het eerst in de ge­schie­de­nis van de ver­e­ni­ging zul­len ze na­me­lijk met een stand aan­we­zig zijn op de­ze groot­ste klas­sie­ker­hap­pe­ning van Ne­der­land. Doel is om een bre­der en ook jon­ger pu­bliek te trek­ken.

DHRC-be­stuurs­lid Ro­nald Jans ver­telt dat de DHRC-stand te vin­den is op de Roy­al Fair. Daar is bij­voor­beeld ook The Swe­dish Col­lec­ti­on te zien, de uit­ge­brei­de Vol­vover­za­me­ling van Hans Blok­zijl. Tus­sen al die prach­ti­ge mu­se­um­stuk­ken wil de DHRC in Apel­doorn aan­ge­ven dat het poet­sen van je au­to wel­is­waar veel vol­doe­ning kan ge­ven, maar dat er­mee rij­den nog stuk­ken leu­ker is. Een aan­trek­ke­lij­ke ma­nier om je klas­sie­ker en je­zelf af en toe uit te da­gen, is door deel te ne­men aan de klas­sie­ke ral­ly­sport. Ro­nald Jans: “Om te be­na­druk­ken dat dit geen pe­per­du­re en ex­clu­sie­ve hob­by hoeft te zijn, luis­te­ren we de DHRC-stand op met twee ‘laag­drem­pe­li­ge’ klas­sie­kers, een Daf 55 en een MGB. Met een kor­te pro­mo­tie­film ge­ven we de be­zoe­kers een in­kijk­je in on­ze sport. In de film wordt dui­de­lijk ge­maakt dat de na­druk meer ligt op het kaart­le­zen dan op snel­heid”, al­dus Ro­nald Jans.

Des­on­danks ge­nie­ten DHRC’ers na­tuur­lijk ook van een knet­te­ren­de uit­laat en een te­vre­den grom­men­de mo­tor wan­neer ze ach­ter het stuur zit­ten. Het liefst be­ge­leid met de geur van ben­zi­ne, ge­com­bi­neerd met een vleug­je olie en rub­ber. Maar hier­in schuilt di­rect het ge­vaar ...

Snel­heids­over­tre­din­gen

Hoe ver­lei­de­lijk het ook is om de mo­tor van de au­to’s tij­dens een klas­sie­ker­ral­ly af en toe flink in de toe­ren te ja­gen, het blijft van groot be­lang om de gel­den­de snel­heids­li­mie­ten te res­pec­te­ren. En hoe ver­ma­ke­lijk u het ook vindt om op het scherp van de sne­de een bocht te ne­men,

de vei­lig­heid van me­de­weg­ge­brui­kers, om­wo­nen­den, maar ook uzelf, dient al­tijd voor­op te staan. Om die re­de­nen her­in­nert de DHRC zijn le­den er bij elk eve­ne­ment aan dat zij zich aan de plaat­se­lij­ke maxi­mum­snel­he­den moe­ten hou­den.

Toch la­ten ral­ly­rij­ders zich er in het heetst van de strijd re­gel­ma­tig toe ver­lei­den het gas­pe­daal die­per in te druk­ken dan is toe­ge­staan. Voor­al in 30 km-zo­nes ge­beurt dit met eni­ge re­gel­maat. Daar­mee kun­nen de deel­ne­mers zich­zelf en hun om­ge­ving in ge­vaar bren­gen. Maar er be­staat ook een heel an­der ge­vaar. Ze­ker in mooie ge­bie­den die veel door de or­ga­ni­sa­to­ren van klas­sie­ke­re­ve­ne­men­ten wor­den aan­ge­daan, leidt een en an­der vaak tot klach­ten van om­wo­nen­den. Die ko­men soms via mail bij de DHRC zelf te­recht, maar ern­sti­ger is het als men­sen hun be­klag doen bij ge­meen­te of pro­vin­cie. Als dat te vaak ge­beurt, be­staat het ri­si­co dat de plaat­se­lij­ke au­to­ri­tei­ten op ter­mijn geen ver­gun­ning meer ver­le­nen om (klas­sie­ker)ral­ly’s op hun grond­ge­bied te or­ga­ni­se­ren.

Dat is na­tuur­lijk het laat­ste wat de DHRC wil en daar­om is on­langs be­slo­ten om over­tre­ders stren­ger aan te pak­ken. Ni­co Slap­pen­del, bij de DHRC con­tact­per­soon voor de le­den, legt uit: “Klas­sie­ke au­to’s trek­ken so­wie­so al de aan­dacht van om­wo­nen­den. Dat be­gint al met hun ui­ter­lij­ke ver­schij­ning, daar­naast ma­ken ou­de au­to’s door­gaans ook meer la­waai dan mo­der­ne exem­pla­ren. Zo wek­ken ze al­gauw de in­druk hard te rij­den, ter­wijl dat in wer­ke­lijk­heid mis­schien wel mee­valt. Hoe dan ook zijn or­ga­ni­sa­to­ren van ral­ly’s van­af 2018 ver­plicht snel­heids­con­tro­les uit te voe­ren. Dat is het ge­volg van de nieu­we re­gels van de Ne­der­land­se His­to­ri­sche Ral­ly Fe­de­ra­tie, die vol­gend jaar in­gaan. Om on­ze le­den vast te la­ten wen­nen, gaan we bin­nen­kort al be­gin­nen. Dat doen we in teams van twee man, waar­bij we ge­bruik­ma­ken van een la­ser­gun. Ge­me­ten snel­heids­over­tre­din­gen wor­den ver­vol­gens kwa­dra­tisch be­straft: een snel­heids­over­schrij­ding van 4 km/h le­vert dus 16 straf­pun­ten voor het klas­se­ment op. Rijd je 10 km/h te hard, dan krijg je 100 straf­pun­ten. Daar­mee wordt het na­tuur­lijk las­tig om nog een goe­de uit­slag te rij­den.”

Bij meer­daag­se ral­ly’s ne­men de deel­ne­mers nog wat meer ri­si­co als ze tijd­ver­lies met hard­rij­den trach­ten te com­pen­se­ren. Na een twee­de over­tre­ding krij­gen ze een of­fi­ci­ë­le waar­schu­wing, na een der­de wor­den ze uit­ge­slo­ten van het dag­klas­se­ment. Het DHRC­be­stuur be­seft dat dit in­grij­pen­de maat­re­ge­len zijn. Daar­om heeft het be­stuur het idee op­ge­vat om hier­over met de le­den van ge­dach­ten te wis­se­len. In­for­ma­tie volgt nog via de ge­brui­ke­lij­ke ka­na­len.

KLIP II

Als u de bo­ven­staan­de in­for­ma­tie ter har­te neemt, kunt u zich on­be­kom­merd in­schrij­ven voor de KLIP II, of­te­wel ‘Een rond­je Zoe­ter­meer’. Jür­gen Don­ders heeft de rit uit­ge­zet in een om­ge­ving waar de mees­te men­sen wei­nig ko­men. On­danks de druk­ke be­bou­wing in de Rand­stad is het hem ge­lukt u een rou­te over mooie lan­de­lij­ke weg­ge­tjes voor te scho­te­len. De rou­te kent maar één kaart­lees­sys­teem: pij­len kort­ste rou­te, pun­ten op één na kort­ste rou­te. Een een­vou­dig re­gle­ment en een tijd­sche­ma dat al­le ruim­te laat om rus­tig te rij­den. U hoeft dus niet te ra­cen, mocht u dat na het le­zen van bo­ven­staan­de ali­nea’s über­haupt nog over­we­gen ... Zelfs de Ex­pert­klas­se rijdt met een ge­mid­del­de van cir­ca 35 km/h. El­ke klas­se krijgt te ma­ken met een bij­pas­sen­de moei­lijk­heids­graad.

Aan­mel­ding is mo­ge­lijk in vier klas­sen. Om te be­gin­nen is er de Ex­pert­klas­se, be­doeld voor zeer er­va­ren top-equi­pes. Er­va­ren teams die zich­zelf nog niet tot de (sub)top van het land re­ke­nen, kun­nen zich in­schrij­ven voor de Sport­klas­se. In de Club­klas­se ver­schij­nen men­sen aan de start die nog wei­nig of geen er­va­ring heb­ben. De Mo­der­ne Club­klas­se is spe­ci­aal be­doeld voor deel­ne­mers die geen klas­sie­ke au­to van vóór 1 ja­nu­a­ri 1987 heb­ben, of van wie de klas­sie­ke au­to in re­pa­ra­tie is. Rou­te­op­dracht en tijd­sche­ma zijn iden­tiek aan die van de Club­klas­se. Deel­na­me met een mo­der­ne au­to (bouw­jaar 1987 of la­ter) in de Ex­pert­klas­se of Sport­klas­se is al­leen bui­ten me­de­din­ging mo­ge­lijk. De con­tro­le­kaart wordt wel uit­ge­re­kend, maar u wordt niet op­ge­no­men in het klas­se­ment. KLIP II telt mee voor het DHRC-Club­kam­pi­oen­schap 2017.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.