Mer­ce­des-Benz 300 CE

Cou­pés be­hoor­den de­cen­nia­lang tot de por­te­feuil­le van el­ke zich­zelf res­pec­te­ren­de au­to­fa­bri­kant. De Vol­vo 780 en de Mer­ce­des-Benz CE be­reik­ten on­langs de res­pec­ta­be­le leef­tijd van der­tig jaar. Wij bren­gen ze bij el­kaar.

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud - Tekst en foto‘s: Louis Blom

Je zou het mis­schien niet zeg­gen, maar de­ze twee cou­pés moesten an­no 1990 elk bij­na 160.000 gul­den (cir­ca 72.500 eu­ro) op­bren­gen. Waar de Vol­vo een en al ex­clu­si­vi­teit ademt, neigt de Mer­ce­des naar het ge­wo­ne, door­dat hij op het eer­ste ge­zicht een gro­te ver­want­schap heeft met de vier­deurs se­dan. De bei­de cou­pés be­dien­den een zeer spe­ci­fie­ke doel­groep. Si­ga­ren ro­ken­de en cog­nac drin­ken­de zes­ti­gers be­schik­ten over de no­di­ge mid­de­len om dit soort kost­ba­re au­to's aan te schaf­fen. De 780 en de CE ope­reer­den des­tijds in een com­pact Um­feld. BMW had de be­dui­dend spor­tie­ve­re 6-se­rie in het pro­gram­ma. In Ame­ri­ka kwa­men Lin­coln, Ford en Ca­dil­lac met de he­ren­sa­lons Mark VII, Thun­der­bird en El­do­ra­do.

Der­tig plus

Het is der­tig jaar ge­le­den dat de cou­pé op ba­sis van de toen nog 200-300 ge­noem­de reeks van Mer­ce­des-Benz werd voor­ge­steld. De ele­gant ge­lijn­de pi­lar­less cou­pé kwam in twee ver­sies be­schik­baar: de 230 CE en de 300 CE. Daar werd met de eer­ste fa­ce­lift in 1989 een 24V-ver­sie aan toe­ge­voegd. De twee­de fa­ce­lift in 1993 bracht, be­hal­ve ui­ter­lij­ke aan­pas­sin­gen, ook nieu­we mul­ti­kleps mo­to­ren.

De sta­ti­ge Vol­vo 780, met zijn fra­mes rond de zij­rui­ten en zijn vas­te B-stij­len, ver­scheen in 1986. Hij kwam in Ne­der­land in één hy­per­de­luxe uit­voe­ring op de markt, voor­zien van een V6 en een au­to­maat. In an­de­re lan­den was hij er ook met een 2,0- en een 2,3-li­ter vier­ci­lin­der tur­bom­o­tor en zelfs met een zes­ci­lin­der tur­bo­die­sel. Hal­ver­we­ge 1989 kreeg de 780 een wel­ko­me up­da­te; de star­re ach­ter­as maak­te plaats voor een mo­der­ne on­af­han­ke­lij­ke unit, die veel goeds deed voor het rij­com­fort en dui­de­lijk her­ken­baar was aan de gro­te­re spoor­breed­te.

Om­dat Ber­to­ne niet al­leen de car­ros­se­rie te­ken­de, maar ook de pro­duc­tie ver­zorg­de, was een laag vo­lu­me – dus ex­clu­si­vi­teit – ge­waar­borgd. De 780 werd vrij­wel ge­heel met de hand ge­bouwd. Vol­vo le­ver­de de tech­niek van­uit Bel­gië, Ber­to­ne pers­te al­le plaat­de­len zelf en bouw­de de 780's één voor één op. In vijf jaar tijd kwa­men zo 8518 780's tot stand. De Mer­ce­des werd 'ge­woon' in de ei­gen pro­duc­tie­fa­ci­li­teit in Sin­del­fin­gen ge­bouwd en in veel gro­te­re aan­tal­len: in to­taal 140.000 keer tus­sen 1987 en 1996.

De 780 voelt veel vlot­ter aan dan de als een tur­bi­ne lo­pen­de 300 CE.

Duur!

De Ne­der­land­se uit­voe­ring van de 780 met de 156 pk ster­ke V6 had ni­veau­re­ge­ling op de ach­ter­as en be­schik­te over al­le denk­ba­re goodies, van een schuif­dak tot stoel­ver­war­ming, au­to­ma­ti­sche air­co, le­ren be­kle­ding, me­tal­lic lak en licht­me­ta­len wie­len. De prijs van 156.000 gul­den werd ener­zijds ge­recht­vaar­digd door de ui­terst be­perk­te op­la­ge en an­der­zijds door de wel­da­di­ge stan­daard­uit­rus­ting.

In prijs­po­li­tiek was de 300 CE zijn te­gen­pool. Hij was er 'al' van­af 120.000 gul­den, maar dan kreeg je een ka­le luis. Be­rucht was het boek­je waar­in je de ge­wens­te ex­tra's kon aan­krui­sen. Wie niet kon stop­pen met aan­vin­ken, over­schreed mak­ke­lijk de grens van 200.000 gul­den. De 300 CE op de foto's heeft een was­lijst aan op­ties, waar­on­der de be­geer­lij­ke licht­me­ta­len wie­len, me­tal­lic lak, sta­tig ve­lours dat dui­zen­den gul­dens kost­te, een schuif­dak, stoel­ver­war­ming en elek­tri­sche ra­men voor én ach­ter. Ver­der had de Mer­ce­des een au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie en een au­to­ma­tisch sper­dif­fe­ren­ti­eel. Maar uit­ge­re­kend een in dit mil­len­ni­um on­ont­beer­lijk on­der­deel ont­breekt: air­co. Toch lag de eind­prijs voor de­ze 300 CE op het­zelf­de ni­veau als die van de 780.

Pa­pier en pot­lood

De 300 CE en de 780 zijn al­le­bei cou­pés, maar zo­wel in tech­nisch als in pro­duc­ti­o­neel op­zicht vol­gen ze een to­taal ei­gen fi­lo­so­fie. De Vol­vo kwam tot stand in sa­men­wer­king met Ber­to­ne. Een voor de hand lig­gen­de con­nec­tie, want al eer­der te­ken­de de Ita­li­aan­se stu­dio- en pro­duc­tie­fa­ci­li­teit voor de 264 TE en de 262 C. Met de 780 gin­gen Vol­vo en Ber­to­ne een stap ver­der, want hoe­wel hij van de 760 was af­ge­leid, kreeg hij een ei­gen ge­zicht. De her­ken­ba­re Vol­vo-schnitt werd ge­com­bi­neerd met een vleug­je Ma­se­r­a­ti-de­sign. Ber­to­ne ge­bruik­te nog geen com­pu­ter als hulp­mid­del bij het ont­wer­pen. Vol­gens de over­le­ve­ring be­schik­te Ber­to­ne lou­ter over pa­pier en pot­lood en wer­den lan­ge ho­ri­zon­ta­le lij­nen, ge­ac­cen­tu­eerd met zwar­te raam­stij­len en gro­ve zwar­te bum­per- en dor­pel­strips, als ba­sis ge­no­men. De neus is een stuk la­ger dan die van de 760, met bre­de kop­lam­pen en daar­tus­sen een sta­ti­ge gril­le. De flan­ken heb­ben een ge­strek­te vorm,

vrij­wel zon­der schou­der en on­der­bro­ken door tra­pe­zi­um­vor­mi­ge wiel­kas­ten. Bij de 780 is op­val­lend veel glas toe­ge­past. De uit­ein­den van de dik­ke sier­strip doen in de ver­te den­ken aan BMW's Hof­meis­ter-knik. De voor- en ach­ter­ruit heb­ben een over­dui­de­lij­ke tra­pe­zi­um­vorm, iets wat heel ge­brui­ke­lijk was bij Ita­li­aan­se de­sign­hui­zen. Ver­der lijkt het por­tier aan de kor­te kant voor de juis­te es­the­ti­sche pro­por­ties. Of is het pa­neel tus­sen por­tier en wiel­kast juist te lang? De ach­ter­kant met zijn kloe­ke lich­ten kent de­zelf­de stijl als de neus, met dit ver­schil dat de kof­fer­bak hoog ligt om golf­tas­sen te kun­nen her­ber­gen. Die moe­ten ove­ri­gens wel over een ho­ge tild­rem­pel.

Com­pu­ter

De 300 CE is op ont­werp­ge­bied de te­gen­pool van de 780. De ele­gant ge­te­ken­de cou­pé komt ten op­zich­te van de Ita­li­aans-Zweed­se com­bi­na­tie com­pac­ter over, en in­der­daad blijkt de Duit­ser 14 cen­ti­me­ter kor­ter. De CE is in de ba­sis een in­ge­kor­te 230 E/300 E se­dan met een vlak­ker lig­gen­de voor- en ach­ter­ruit en een la­ger dak. In te­gen­stel­ling tot de 780 kent de CE tra­di­ti­o­neel geen mid­den­stij­len, wat hem een groot op­tisch voor­deel op­le­vert zo­dra de zij­rui­ten zijn neer­ge­la­ten. Zo hoe­kig als de 780 is, zo glad en ge­stroom­lijnd is de CE. Met dank aan de com­pu­ter, die bij

Das Haus

al wel zijn in­tre­de had ge­daan.

De pro­mi­nent aan­we­zi­ge gril­le helt tien­tal­len gra­den ach­ter­over, sa­men met de gro­te kop­lam­pen en de fel­oran­je clig­no­teurs. De flan­ken met hun tra­pe­zi­um­vor­mi­ge wiel­kas­ten ken­nen geen lijn­tje te veel, ter­wijl de ach­ter­ste­ven taps toe­loopt in de tra­pe­zi­um­vor­mi­ge kof­fer­klep. Daar­door zijn de ach­ter­lich­ten drie­hoe­kig van vorm en heb­ben ze de Mer­ce­des-ty­pi­sche ge­trap­te pro­fi­le­ring die zo ken­mer­kend is voor zijn te­ke­naar: de in Udi­ne ge­bo­ren Bru­no Sac­co. Hij was ver­ant­woor­de­lijk voor het de­sign in de­ze pe­ri­o­de en re­kent de CE tot op de dag van van­daag tot zijn hoog­te­pun­ten. Na de S-klas­se was dit het twee­de mo­del waar de kunst­stof pla­ten op de flan­ken hun in­tre­de de­den. Twee jaar la­ter volg­den de ove­ri­ge Mer­ce­des-mo­del­len.

Com­pleet ver­sus kaal

Ook al lijkt het 780-in­te­ri­eur op dat van de 760, de por­tier­pa­ne­len, de he­mel­be­kle­ding, de stij­len en de vor­ste­lij­ke stoe­len en ach­ter­bank zijn spe­ci­fiek voor de­ze au­to ont­wor­pen. Door­dat de gor­del­lijn vrij laag ligt en de stoe­len wat ho­ger staan, zit je ver­he­ven bo­ven de rest van het ver­keer. De mees­te 780's – ook de­ze uit 1990 – kwa­men met een bei­ge in­te­ri­eur, maar er wa­ren ook two-to­ne com­bi­na­ties met le­ver­kleu­rig en blauw leer mo­ge­lijk. De stoe­len had­den dan stuk­ken zwart leer over­dwars. De rij­po­si­tie is ty­pisch Vol­vo: het stuur recht voor je neus, de di­ver­se scha­ke­laars on­der hand­be­reik. Het in­stru­men­ta­ri­um werd ver­rijkt met ex­tra me­ters en af­han­ke­lijk van de mo­to­ri­se­ring was er zelfs een tur­bo­druk­me­ter. Ook de pas­sa­giers ko­men niets te­kort, ach­ter­in is er vol­doen­de ruim­te, de elek­trisch ver­stel­ba­re stoe­len schui­ven zelfs naar vo­ren zo­dra de rug­leu­ning naar vo­ren wordt ge­klapt. Dat je daar ge­duld voor moet heb­ben, was in 1990 heel ge­woon.

De 300 CE op de foto's werd ge­bouwd in de zo­mer van 1991 en pro­fi­teert van de fa­ce­lift die twee jaar eer­der plaats had. Die bracht meer chroom en ex­tra hout. De eer­ste ei­ge­naar zet­te ve­le vin­kjes op het be­stel­for­mu­lier, wat de an­ders ka­le cou­pé de brood­no­di­ge per­so­na­li­ty geeft. Met na­me het du­re wor­tel­no­ten­hout en het nog veel kost­baar­de­re ve­lours met de ho­ri­zon­ta­le in zwart af­ge­werk­te bie­zen ge­ven de cou­pé het be­no­dig­de ca­chet. Ove­ri­gens wa­ren geen twee cou­pés iden­tiek: Mer­ce­des le­ver­de liefst ze­ven in­te­ri­eur­kleu­ren in stof, ka­ro, ve­lours, MB-tex en leer, en een twin­tig­tal ex­te­ri­eur­kleu­ren, die al­le­maal met el­kaar ge­com­bi­neerd kon­den wor­den. Dat le­ver­de ver­ras­sen­de en vaak vloe­ken­de com­bi­na­ties op. De CE is in te­gen­stel­ling tot de 780 meer een 2+2 en om ach­ter­in te ko­men, moet je de voor­stoel hand­ma­tig naar vo­ren schui­ven. De ruim­te ach­ter­in is der­ma­te be­perkt, dat de voor­stoe­len een paar tand­jes naar vo­ren moe­ten blij­ven. Als voor­pas­sa­gier zit je dan al snel met je knie­ën te­gen het dash­board­kast­je. De stroom­lijn en de ver­kor­te wiel­ba­sis ei­sen hier hun tol.

Ver­schil­len in dy­na­miek

Rij­den in bei­de cou­pés is een ge­not, hoe ver­schil­lend hun dy­na­miek ook is. Qua pres­ta­ties doen ze wei­nig voor el­kaar on­der, het is eer­der de ma­nier waar­op ze met hun ver­mo­gen om­gaan. De uit Zwe­den ge­ïm­por­teer­de 780 heeft niet de in Ne­der­land stan­daard ge­le­ver­de V6 aan boord, maar een 2,3-li­ter vier­ci­lin­der met een tur­bo. Die le­vert nor­ma­li­ter 165 pk. Het exem­plaar op de foto's heeft ech­ter ooit toe­be­hoord aan een Zweed­se Vol­vo­in­ge­ni­eur die hem heeft la­ten tu­nen, zo­wel chip­tech­nisch als met hard­wa­re. Dat heeft 45 pk ex­tra op­ge­le­verd, die los­ko­men wan-

Rij­den in bei­de cou­pés is een ge­not, hoe ver­schil­lend hun dy­na­miek ook is.

neer de gro­te Mit­su­bis­hi-tur­bo op stoom is. En die voel je! Man, wat heeft-ie een trek­kracht. Vol­gens de tu­ner heeft hij ook een fors kop­pel, dat rond de 300 Nm ligt. Hoe­wel de vier­traps au­to­maat met lock up het wa­re po­ten­ti­eel enigs­zins ver­hult, voelt de 780 veel vlot­ter aan dan de als een tur­bi­ne lo­pen­de 300 CE. De­ze moet op zijn beurt niets heb­ben van een krachts­ex­plo­sie. De vier­traps au­to­maat rijdt zelfs in de twee­de ver­snel­ling weg om ver­vol­gens vlot door te scha­ke­len naar vier. Hij is in te­gen­stel­ling tot de wat bon­kig lo­pen­de Vol­vo-vier­ci­lin­der een toon­beeld van Lauf­kul­tur. Je hoort hem am­per en zelfs on­der vol­last blijft hij de­cent op de ach­ter­grond. De 780 is meer het ty­pe ‘lan­ge ha­len, snel thuis’. Toch ge­biedt de eer­lijk­heid te zeg­gen dat de 780 zo­als hij via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len werd ver­kocht, be­dui­dend tam­mer aan­voelt dan de hier ge­toon­de uit­voe­ring.

Je voelt di­rect aan de re­la­tie­ve zwaar­lij­vig­heid dat de Vol­vo is ge­con­ci­pi­eerd voor de Ame­ri­kaan­se markt. Hij veert en dempt als de 'slow hand' van Clap­ton. De­ze 780 is er een van na de mo­del-up­da­te, waar­bij de star­re ach­ter­as plaats­maak­te voor een mo­der­ne mul­ti­l­ink-op­han­ging. Vol­vo was wel zo slim om de Ni­vo­mat-schok­dem­pers te hand­ha­ven, die hou­den de 780 ook bij vol­le be­zet­ting horizontaal. Hij stuurt ver­ras­send di­rect en volgt dank­zij de (re­la­tief) la­ge ban­den di­rect de or­ders van zijn be­stuur­der op. Dank­zij de gro­te stuur­uit­slag draait hij heel kor­te rond­jes, net als 300 CE, die door zijn ko­gel­kring­loop­be­stu­ring re­la­tief loom op stuur­be­we­gin­gen re­a­geert.

De 300 CE veert en dempt ook al zo soe­pel­tjes, al voelt hij een stuk di­rec­ter dan de 780. Het is een com­bi­na­tie van wat Duit­sers en Ame­ri­ka­nen pret­tig vin­den. Bij el­kaar op­ge­teld rijdt de 300 CE toch een stuk mo­der­ner dan de 780. Dat bei­de cou­pés in vlot ge­no­men boch­ten be­hoor­lijk over­hel­len, hoort bij die tijd. Voor bei­de au­to's geldt dat het ge­luids­ni­veau ook op ho­ge snel­he­den zeer be­schei­den blijft. Een groot com­pli­ment.

Ex­clu­si­vi­teit heeft zijn prijs

Was dit duo ten tij­de van hun in­tro­duc­tie on­ge­veer even prij­zig, der­tig jaar la­ter is er een groot onderscheid. In bei­de ge­val­len heeft af­schrij­ving zijn tol ge­ëist, zij het bij de Mer­ce­des veel ster­ker dan bij de in klei­ne aan­tal­len ge­bouw­de Vol­vo. Ex­clu­si­vi­teit be­taalt zich nu uit. Een 300 CE 'doet' nu tus­sen 5000 en 15.000 eu­ro. Een goe­de 780 be­gint bij vijf­tien en ein­digt in­mid­dels bij 35 mil­le. Voor bei­de au­to’s valt wat te zeg­gen. Ook al is de­ze 300 CE rijk uit­ge­rust en heeft hij de le­gen­da­ri­sche ster op de gril­le, hij voelt toch min­der ex­clu­sief dan de Vol­vo. In de 780 voel je je op slag wel­ge­steld door zijn ri­an­te uit­rus­ting en het schit­te­ren­de leer. Dat Ber­to­ne de au­to's wat min­der net­jes met de hand in el­kaar schroef­de dan de men­sen aan de lo­pen­de band in Duits­land, ver­ge­ven we de Vol­vo.

Van­af de Rijks­weg bij Waal­wijk kun je het gro­te pand van E&R Clas­sics al zien lig­gen, maar pas wan­neer je on­der­aan de af­slag naar het ter­rein toe rijdt en langs het pand komt, zie je echt hoe groot het is. Ei­ge­naar Er­nest Praag weet sa­men met zijn team on­der­dak te bie­den aan 300 au­to’s. Bij E&R Clas­sics staan niet zo­maar au­to’s; nee het zijn stuk voor stuk klas­sie­kers, van jong tot oud. De om­vang­rij­ke en al­tijd wis­se­len­de col­lec­tie loopt op de dag van ons be­zoek uit­een van de meest be­ruch­te Rijks­po­li­tie Por­sche, via een Vol­vo P1800 en een Ja­gu­ar E-ty­pe S1 flat­floor, naar een Mor­gan Ae­ro 8. Al­le au­to`s staan vol­le­dig start klaar in de show­room.

Dat laat­ste ty­peert ook de werk­wij­ze van E&R Clas­sics. Al­le in de show­room ge­toon­de au­to’s zijn in tech­nisch per­fec­te staat, van een rij­ders­au­to met wat ge­bruiks­spo­ren tot een per­fect ge­res­tau­reer­de be­leg­gings­ob­ject. Wan­neer een wa­gen door E&R clas­sics wordt aan­ge­kocht, wordt de­ze eerst door een team van 28 mon­teurs in de ei­gen werk­plaats tot op de de­tails in or­de ge­maakt al­vo­rens de au­to naar de show­room gaat en op meer dan 80 ver­schil­len­de au­to­si­tes we­reld­wijd te koop wordt aan­ge­bo­den. Het even snel op­knap­pen voor de ver­koop is er niet bij. Wan­neer je een au­to goed on­der han­den neemt, ook al is het maar een klei­ne re­pa­ra­tie, gaat er al­tijd meer tijd in­zet­ten dan je had ge­hoopt. Door de au­to’s pas aan te bie­den als de au­to echt klaar is, wor­den ko­pers ook nooit te­leur­ge­steld om­dat de af­le­ve­ring van hun au­to is ver­traagd. El­ke au­to kan in al­le rust klaar­ge­maakt wor­den en die rust komt de kwa­li­teit ten goe­de.

In­mid­dels is E&R Clas­sics uit­ge­groeid tot één van de van de groot­ste old­ti­mer­dea­lers van Eu­ro­pa. Ge­spe­ci­a­li­seerd in in­koop, ver­koop en be­mid­de­ling van old­ti­mers en ex­clu­sie­ve klas­sie­kers. Wan­neer je een rond­lei­ding door het be­drijf krijgt, be­grijp je pas goed wat dit be­te­kent, na de be­ne­den ver­die­ping ge­zien te heb­ben lo­pen wij naar bo­ven om dat deel van de col­lec­tie te be­kij­ken, na een gro­te ron­de en ze­ker hon­derd au­to’s ver­der weet je niet meer wel­ke au­to’s je be­ne­den ge­zien hebt. Wij maak­ten ons dus op om eens een kijk­je te ne­men in de werk­plaats, maar weer be­ne­den aan­ge­ko­men moesten we toch nog echt even bij die mooie E-ty­pe kij­ken. Óh ja, dat was waar ook, we had­den de helft van de on­der­ste ver­die­ping over­ge­sla­gen, meer dan 300 au­to’s is dus echt veel.

Ook in de werk­plaats is goed te zien dat we hier te ma­ken heb­ben met één van de groot­ste van Eu­ro­pa. De toch al niet klei­ne werk­plaats staat vol­ge­pakt met zo’n twin­tig au­to’s waar mon­teurs kris kras door el­kaar druk aan het werk zijn om al­le wa­gen te be­kij­ken, klaar te ma­ken of een (deel)res­tau­ra­tie aan het uit­voe­ren zijn. Echt spe­ci­a­lis­tisch werk, zo­als spui­ten be­ste­den ze uit, een dui­de­lijk ge­val

In­mid­dels is E&R Clas­sics uit­ge­groeid tot één van de van de groot­ste old­ti­mer­dea­lers van Eu­ro­pa.

van de schoen­ma­ker die bij zijn leest blijft. Be­hal­ve de klei­ne res­tau­ra­ties heeft E&R nog een twee­de werk­plaats in het bui­ten­land, waar, on­der per­ma­nen­te be­ge­lei­ding van drie Ne­der­land­se mon­teurs, com­ple­te bod­y­off res­tau­ra­ties uit­ge­voerd wor­den. In som­mi­ge wa­gens zit tot wel 6000 man­uren aan werk eer ze te­rug­ko­men in de show­room, dat is eco­no­misch niet meer haal­baar om in de Ne­der­land­se werk­plaats uit te voe­ren.

Aan het ver­ko­pen van in­mid­dels 4500 au­to’s zit na­tuur­lijk ook een an­de­re kant, die min­sten zo be­lang­rijk is voor E&R Clas­sics; het in­ko­pen van au­to’s. De af­de­ling in­koop is con­stant op zoek naar goe­de klas­sie­kers om toe te voe­gen aan de col­lec­tie. Waar an­de­re be­drij­ven veel met con­sig­na­tie­ver­koop wer­ken, houdt Er­nest de za­ken lie­ver in ei­gen hand en koopt hij de au­to`s lie­ver zelf in. Van al­le au­to’s in de col­lec­tie is ruim 90% ei­gen­dom van E&R zelf en dat past goed bij de vi­sie van het be­drijf.

Heeft u een au­to aan te bie­den? Of bent u op zoek naar een mooie en kwa­li­ta­tief goe­de old­ti­mer? U bent van har­te wel­kom in de show­room. U kunt na­tuur­lijk ook te­le­fo­nisch of per e-mail con­tact op­ne­men.

De af­de­ling in­koop is con­stant op zoek naar goe­de klas­sie­kers om toe

te voe­gen aan de col­lec­tie.

Ken­mer­kend voor de cou­pés is het ont­bre­ken van de B-stij­len. De mid­den­con­so­le is mooi af­ge­werkt.

Fuchs le­ver­de de licht­me­ta­len wie­len in 15 inch.

Ge­mak dient de mens: de gor­del­bren­ger is echt iets voor Mer­ce­des.

De ve­ring van de 300 CE is soe­pel, zo­dat je het uren kunt vol­hou­den in de au­to.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.