Nieuws uit de klas­sie­ker­we­reld

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud -

DE KLAS­SIE­KE MI­NI COOPER wordt nieuw le­ven in­ge­bla­zen door Da­vid Brown Au­to­mo­ti­ve, een Brit­se au­to­fa­bri­kant die zijn brood ver­dient met het bou­wen van unie­ke mo­del­len. De nieu­we ou­de Mi­ni Cooper heet Mi­ni Re­mas­te­red en be­gint zijn le­ven als een ori­gi­ne­le Mi­ni. De klei­ne ra­ce­muf­fin wordt he­le­maal uit el­kaar ge­haald en ver­vol­gens weer op­ge­bouwd met nieu­we, be­te­re on­der­de­len. Tij­dens dit pro­ces neemt de tor­sie­stijf­heid toe en gaat de ge­luids­iso­la­tie er­op voor­uit. Te­vens krij­gen de rem­men, de op­han­ging en de hand­ge­scha­kel­de vier­bak een up­gra­de. De ori­gi­ne­le mo­tor wordt ook com­pleet ge­stript en her­bouwd met nieu­we on­der­de­len, met als re­sul­taat dat de 1275 cm3 me­ten­de vier­ci­lin­der nu pak­weg 80 pk pro­du­ceert. Dat is on­ge­twij­feld ge­noeg, want de au­to weegt slechts 740 ki­lo. Bin­nen­in ont­dek­ken we een mo­dern mul­ti­me­dia­sys­teem, alu­mi­ni­um draai­knop­pen, fraai hout en zacht leer.

Da­vid Brown Au­to­mo­ti­ve bouwt de Mi­ni Re­mas­te­red niet uit de goed­heid van zijn hart: de slechts drie me­ter lan­ge pret­ma­chi­ne kost on­ge­veer 90.000 eu­ro. Dat be­drag is ex­clu­sief btw en bpm. Het be­drijf zegt dui­zend man­uren in el­ke Mi­ni Re­mas­te­red te ste­ken, van­daar de ho­ge ver­koop­prijs. Na het zien van de Mi­ni vroe­gen we ons af of ze ooit een veel gro­te­re au­to on­der han­den heb­ben ge­no­men, zo­als een As­ton Mar­tin of een Ja­gu­ar. Dat mo­del zou aan man­uren al­leen al ton­nen kos­ten. Wel­nu, dat ble­ken ze ge­daan te heb­ben. Hun vo­ri­ge pro­ject was de Speed­back GT: een As­ton Mar­tin­ach­ti­ge car­ros­se­rie op het on­der­stel van een Ja­gu­ar XK. Hij kost 585.000 eu­ro ... Daar­mee ver­ge­le­ken, is de Mi­ni Re­mas­te­red haast goed­koop te noe­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.