Zo goed als nieuw

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

JA­GU­AR CLAS­SIC

gaat tien exem­pla­ren van de eer­ste ge­ne­ra­tie E-ty­pe res­tau­re­ren tot ze in con­cours­staat zijn. Wij beel­den ons in dat een me­de­wer­ker van Ja­gu­ar drif­tig door on­ze Markt­plaats-pa­gi­na’s bla­dert, op zoek naar E-ty­pes in goe­de staat. Dat is na­me­lijk wel hoe het gaat: ex­perts wor­den er­op­uit ge­stuurd om ge­schik­te au­to’s te vin­den. Het eer­ste exem­plaar dat on­der han­den is ge­no­men, stond reeds te blin­ken op de Tech­no Clas­si­ca. Het be­treft een Fixed Head Cou­pé 4.2 die in mei 1965 naar Ca­li­for­nië werd ge­ëx­por­teerd, waar­na er slechts 78.000 mijl mee werd ge­re­den. In 1983 ver­dween de prach­ti­ge Ja­gu­ar in een loods. De res­tau­ra­tie werd uit­ge­voerd aan de hand van de spe­ci­fi­ca­ties die bij Ja­gu­ar He­ri­ta­ge Trust in het ar­chief staan. De her­bo­ren E-ty­pe is te­rug­ge­bracht in de staat zo­als hij ruim vijf­tig jaar ge­le­den de fa­briek ver­liet. Als klant heb je ech­ter de keu­ze om up­gra­des te la­ten door­voe­ren, zo­als aan­pas­sin­gen aan de rem­klau­wen, de ver­snel­lings­bak en de koe­ling. Tij­dens het pro­ject, dat de naam E-ty­pe Re­born draagt, wordt niet over geld ge­spro­ken. Als je toch vraagt wat zo’n prak­tisch nieu­we E-ty­pe kost, dan is het ant­woord: veel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.