Fes­ti­val of Speed

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

VAN DON­DER­DAG 29 JU­NI tot en met zon­dag 2 ju­li staat al­les op het land­goed van de Brit­se Lord March weer vol­le­dig in het te­ken van snel­heid. Lief­heb­bers we­ten dan pre­cies over welk eve­ne­ment het gaat: het jaar­lijk­se Good­wood Fes­ti­val of Speed. Het meest be­ken­de on­der­deel van het fes­ti­val is de tra­di­ti­o­ne­le hill­climb: (ra­ce)au­to's rij­den zo snel mo­ge­lijk over de 1,16 mijl lan­ge op­rij­laan (1,87 km) naar het land­huis. On­der­weg over­brug­gen de cou­reurs een hoog­te­ver­schil van 300 me­ter, ter­wijl ze de snel­ste tijd pro­be­ren te ver­be­te­ren. Toe­schou­wers kun­nen de au­to's van dicht­bij mee­ma­ken: de plaat­sen langs het par­cours bie­den goed zicht op de sport­wa­gens en de pad­docks zijn vrij toe­gan­ke­lijk. Er is ook een con­cours d'élé­gan­ce, waar de meest ex­clu­sie­ve klas­sie­kers zijn ver­za­meld op het ga­zon voor het land­huis. Toe­gangs­kaar­ten voor de vrij­dag kos­ten 57 pond (on­ge­veer 70 eu­ro). Wie op za­ter­dag of zon­dag wil gaan, be­taalt 10 pond

www.good­wood.com.

(12 eu­ro) meer. Kaartjes zijn uit­slui­tend voor­af te be­stel­len via

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.