Koop­tips Triumph Vi­tes­se Con­ver­ti­ble (1962-1971)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Voor de be­gin­nen­de klas­sie­ker­hob­by­ist is de Triumph Vi­tes­se een ide­a­le au­to. Hij le­vert vlot­te pres­ta­ties, rijdt spor­tief en on­der­de­len zijn ge­mak­ke­lijk ver­krijg­baar en goed­koop. De mo­tor en de ver­snel­lings­bak wer­den, net als al­ler­lei an­de­re com­po­nen­ten, in tal van Tri­umphs toe­ge­past, zo­dat er vol­op ken­nis en kun­de is om de au­to’s op de weg te hou­den. De Vi­tes­se is een zeer be­taal­ba­re au­to, ze­ker in ver­ge­lij­king met de Alfa Romeo en de BMW waar­mee we hem in dit ar­ti­kel ver­ge­lij­ken.

De Vi­tes­se is op­ge­bouwd vol­gens het bouw­doos­prin­ci­pe: de ge­mak­ke­lijk af­neem­ba­re car­ros­se­rie­de­len zijn op een lad­der­chas­sis be­ves­tigd, wat re­pa­ra­tie en res­tau­ra­tie een­vou­dig maakt. De staat van het chas­sis is cru­ci­aal: maak rechts­om­keert bij spo­ren van aan­rij­dingssscha­de, knik­ken in de ko­ker­bal­ken bij de wiel­op­han­ging en/of roest op de ver­keer­de plaat­sen. Be­lang­rijk is de con­di­tie van de dwars­bal­ken on­der het schut­bord. Be­kijk ook de wiel­kuip­ran­den, de vloer­pa­ne­len, de bo­dem van de kof­fer­bak en de wiel­kui­pen ach­ter goed.

Bij ge­de­gen on­der­houd blijft de zes­ci­lin­der lijn­mo­tor lan­ge tijd kern­ge­zond, ook al ga je veel­vul­dig in op zijn uit­no­di­ging de toe­ren op te ja­gen. Bij de kou­de start mag de mo­tor maar heel even ‘rom­me­len’, zo­dra de olie­druk op peil is moet dit bij­ge­luid ver­dwe­nen zijn. Let ook op ge­klap­per van de nok­ken­as­ket­ting en olie­lek­ka­ges, en op spo­ren van pro­ble­men met de kop­pak­king (olie in koel­wa­ter, wit­te smur­rie in olie­vul­dop). De au­to hoort strak de bocht door te stu­ren en op een slech­te weg niet te veel bij­ge­lui­den van­uit het on­der­stel te ma­ken. Let op ex­ces­sie­ve spe­ling op het stuur­huis. Con­tro­leer de wer­king van de over­dri­ve.

De on­der­de­len­voor­zie­ning le­vert geen en­kel pro­bleem op. Vrij­wel al­les is nieuw ver­krijg­baar, als new

old stock of als goed imi­ta­tie­on­der­deel. Al­leen een nieuw chas­sis is niet meer te vin­den. In dat ge­val biedt de markt van twee­de­hands on­der­de­len uit­komst.

Guus van der Krogt heeft zijn Vi­tes­se al sinds 1983. Lan­ge tijd werd de au­to da­ge­lijks ge­bruikt. In­mid­dels is de ki­lo­me­ter­tel­ler ruim vieren­hal­ve keer rond, waar­bij de mo­tor een­maal werd ver­van­gen en er twee keer een nieuw chas­sis on­der de au­to is ge­zet. In de Triumph­we­reld is Guus een be­kend ge­zicht: hij was maar liefst 25 jaar voor­zit­ter van de Club Triumph Hol­land. Vo­rig jaar, toen de club zijn 40­ja­rig be­staan vier­de, gaf hij het voor­zit­ters­stok­je uit han­den. Guus werd ver­rast door de aan­we­zig­heid van de bur­ge­mees­ter uit zijn woon­plaats, die hem een ko­nink­lij­ke on­der­schei­ding op­speld­de voor de be­zie­ling waar­mee hij de ver­e­ni­ging heeft ge­leid. De zes­ci­lin­der lijn­mo­tor is oer­be­trouw­baar en klinkt bij ho­ge toe­ren­tal­len ge­wel­dig.

Hoe Brits wil je het heb­ben? Leer, hout en chroo­m­om­ran­de me­ters zo­ver het oog reikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.