Koop­tips Pan­hard PL 17 (1959-1965)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impressie -

Voor Pan­hard-lief­heb­bers die de com­plexi­teit van de mees­te mo­del­len lie­ver uit de weg gaan, is de PL 17 een zeer ge­schik­te au­to. Het kost niet veel moei­te een goed exem­plaar te vin­den en de ver­koop­prij­zen zijn door­gaans re­la­tief laag. Ge­bruik is es­sen­ti­eel voor een goe­de con­di­tie van de tech­niek, daar­om is het ver­stan­dig op zoek te gaan naar een au­to die wordt aan­ge­bo­den door een ken­ner. On­der­de­len zijn lang niet al­le­maal even ge­mak­ke­lijk te vin­den, hier­voor is de Ne­der­land­se Pan­hard-club het juis­te adres. Peter Breed in Heems­kerk is ge­spe­ci­a­li­seerd in het on­der­houd van Pan­hards.

Een in­spec­tie van het plaat­werk is recht­toe-recht­aan.

CAR­ROS­SE­RIE Be­lang­rijk is de con­di­tie van de vloer, de dor­pels en het schut­bord. Als roest zijn kans heeft ge­kre­gen, kun­nen zelfs de por­tier­stij­len zijn aan­ge­tast. Ook de bo­ven­ste mon­ta­ge­pun­ten van de schok­dem­pers ach­ter zijn ge­voe­lig voor roest­vor­ming, even­als de zij­wan­den van de kof­fer­bak. Door­dat er geen nieuw plaat­werk be­schik­baar is, be­te­kent roestscha­de au­to­ma­tisch las­werk. Bum­pers en sier­lijs­ten zijn van alu­mi­ni­um en roes­ten niet, maar ze deu­ken wel in. Een in­te­ri­eur dat in­tact is en com­pleet, is een mooie bo­nus. Let op de con­di­tie van de kunst­stof rond de stuur­ko­lom.

Een Pan­hard houdt niet van stil­stand. Als

TECH­NIEK een PL 17 lang ge­stald heeft ge­staan, luidt dat vrij­wel ze­ker een re­vi­sie in. De kruk­as is hier erg ge­voe­lig voor. Ove­ri­gens is dit een kwaal­tje van meer­de­re Pan­hard­mo­del­len, zo­dat er bin­nen de club ge­noeg ken­nis over be­staat. Be­kijk het uit­laat­sys­teem gron­dig, hier­van blijft na lan­ge­re stil­stand niet veel meer over dan een hoop­je roest­stof. De ver­snel­lings­bak ver­dient een res­pect­vol­le be­han­de­ling, van­we­ge de slij­ta­ge­ge­voe­li­ge syn­chro­ni­sa­tie. Let tij­dens een proef­rit ook op bij­ge­lui­den van de aan­drijf­as­sen. De elek­tra is on­ge­ze­kerd, zo­dat het be­lang­rijk is dat de iso­la­tie in een goe­de con­di­tie ver­keert.

Voor de mees­te on­der­de­len kunt u het

ON­DER­DE­LEN bes­te aan­klop­pen bij de Ne­der­land­se Pan­hard-club (www.pan­hard­club.nl) of bij spe­ci­a­list Peter Breed (www.pan­hard-le­vas­sor.nl). Soms kan het lang du­ren de juis­te on­der­de­len te vin­den, maar met wat ge­duld krijgt u de PL 17 van­zelf weer op de weg. Voor her­stel van plaat­werk zijn een goed las­ap­pa­raat plus de no­di­ge la­s­er­va­ring ver­eist.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.