Niets zo veel­zij­dig als een T3

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies -

Met de T1 en de T2 kon je al heel veel kan­ten op, maar bij de T3 was het he­le­maal veel­zij­dig­heid troef. Be­hal­ve de per­so­nen­bus, de be­stel­bus, de pick-up en de pick-up met dub­be­le ca­bi­ne kwa­men er ook ver­sies met ver­hoogd of uit­klap­baar dak. Volks­wa­gen bouw­de zelf cam­pers op ba­sis van de T3, maar ook be­ston­den er al­ler­lei ver­sies voor po­li­tie en le­ger. De T3 was ook le­ver­baar als Syn­cro, de eer­ste Volks­wa­gen-bus met vier­wiel­aan­drij­ving. Uit­voe­rin­gen als Ca­rat, Ca­li­for­nia en Jo­ker zijn bij­zon­der po­pu­lair en spe­ci­a­le edi­ties als de Red­star/Whi­te­star/Blue­star heb­ben mo­men­teel zelfs een cult­sta­tus. Het non-plus-ul­tra­bus­je is on­ge­twij­feld de zeer zeld­za­me B32, met een 231 pk ster­ke Por­sche-mo­tor. Te­ge­lij­ker­tijd is een T3 com­for­ta­be­ler en vei­li­ger dan zijn voor­gan­gers. Bo­ven­dien heeft de T3 de po­ten­tie ste­vig in prijs te gaan stij­gen.

Bij de mees­ten voe­ren ech­ter nos­tal­gi­sche mo­tie­ven de bo­ven­toon wan­neer ze op zoek gaan naar een T3. Daar­in schuilt di­rect het ge­vaar van een mis­koop. Je zult niet de eer­ste zijn die met een kat in de zak thuis­komt, om­dat je bij aan­koop om­huld werd door een ro­ze wolk van mooie jeugd­her­in­ne­rin­gen. Want on­danks het ima­go van on­ver­woest­baar­heid, zijn de mees­te T3’s nu na­tuur­lijk niet meer zo fris als eind ja­ren ne­gen­tig, toen de uit­ge­ran­geer­de bus­jes van PTT Post en de Ko­nink­lij­ke Ma­re­chaus­see nog voor een prik­kie te koop wa­ren. Bij veel exem­pla­ren zijn de mo­tor, het on­der­stel en het plaat­werk aan het ein­de van hun La­tijn. Blijf daar­om met bei­de be­nen op de grond staan tij­dens je zoek­tocht naar een bus vol goe­de her­in­ne­rin­gen.

Veel men­sen die hun zin­nen heb­ben ge­zet op een T3, wil­len een leu­ke kam­peer­bus. Die zijn er in al­ler­lei soor­ten en ma­ten, van de keu­rig af­ge­werk­te, in­ge­ni­eus ge­con­stru­eer­de mo­del­len van cam­per­spe­ci­a­list West­fa­lia tot aan goed­be­doel­de knut­sel­pro­jec­ten van ‘help-mijn-man-is-klus­ser-ty­pes’. Wees bij het in­spec­te­ren van dit soort ‘klus­bus­sen’ ex­tra kri­tisch. Hoe­wel er ruim 1,2 mil­joen T3’s ge­bouwd zijn, wordt het steeds las­ti­ger om goe­de, net­te exem­pla­ren te vin­den. Dat komt niet al­leen door­dat veel ‘Bul­li’s’ tij­dens hun werk­za­me car­ri­è­re zwaar op de proef zijn ge­steld, maar ook om­dat de tand des tijds zijn tol gaat ei­sen. Het ver­ra­der­lij­ke is dat di­ver­se zwak­ke pun­ten las­tig te ont­dek­ken zijn. Ove­ri­gens is het aan­bod in Duits­land een stuk gro­ter dan in Ne­der­land. Daar­om ad­vi­se­ren we ie­der­een die se­ri­eus naar een T3 op zoek is ook in het oos­ten te gaan buur­ten.

WERKBUS Ze­ker als pick-up is de T3 een echt werk­paard.

TOPBUS De ex­clu­sie­ve B32 werd bij Por­sche ge­as­sem­bleerd. Zijn 3,2-li­ter boxer le­vert 231 pk.

MODDERBUS Met Syn­cro-aandrijving werd de T3 een ter­rein­wa­gen.

VAKANTIEBUS Van de T3 be­staan on­tel­ba­re camp­er­va­ri­an­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.