Mag­neet

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies -

Om­dat er nog­al wat ad­der­tjes on­der het gras zit­ten, is het ver­stan­dig bij de aan­koop van een T3 al­le tijd te ne­men, en een ken­ner in de arm te ne­men. Roest is T3-vij­and num­mer één. In al­le car­ros­se­rie­na­den en on­der al­le rub­ber­af­dich­tin­gen ligt het brui­ne mon­ster op de loer. Con­tro­leer las­sen en na­den uit­voe­rig op de aan­we­zig­heid van roest, even­als de ach­ter­spat­bor­den en hun rui­me om­ge­ving. Ge­bruik een mag­neet om dui­men­dik­ke pla­muur­la­gen op te spo­ren. Ver­geet bij cam­pers met een kunst­stof hef­dak­con­struc­tie ook ze­ker niet de dak­ran­den uit­voe­rig te in­spec­te­ren. De kunst­stof van het hef­dak wordt met­ter­tijd po­reus, waar­door zich wa­ter bin­nen in het dak ver­za­melt, dat zich uit­ein­de­lijk een weg zoekt naar de dak­go­ten. Als zich hier roest­blaas­jes heb­ben ge­vormd, is de roest­dui­vel be­zig zich lang­zaam maar ze­ker van bin­nen naar bui­ten te vre­ten. Het loont in der­ge­lij­ke ge­val­len de he­mel­be­kle­ding los te ha­len en het dak aan de bin­nen­kant te chec­ken.

An­de­re pro­bleem­zo­nes be­vin­den zich ach­ter de voor­bum­per en rond­om de tank­vul­ope­ning in het rech­ter voor­spat­bord. Op de­ze plaat­sen ho­pen vocht en vuil zich op, wat weer broei­nes­ten voor het brui­ne mon­ster op­le­vert. Als er rond­om de vul­dop roest­blaas­jes zit­ten, is het kwaad hier al ge­schied. He­laas houdt het daar­mee niet op; ook de in­stap­t­re­des voor de ca­bi­ne roes­ten vaak door. Wees daar­om alert op slecht uit­ge­voer­de re­pa­ra­ties.

Is de voe­ten­ruim­te nat of voch­tig? Pro­beer dan de bron van de vocht­lek­ka­ge op te spo­ren. Mo­ge­lijk is het een slecht voor­r­uit­rub­ber, maar even­goed kan een lek­kend dak of een ver­sle­ten por­tier­rub­ber de boos­doe­ner zijn. Con­tro­leer bij de ex­clu­sie­ve Ca­rat-ver­sie zorg­vul­dig of er ach­ter de glim­men­de car­ros­se­rie­pa­ne­len geen

dof­fe brui­ne el­len­de schuil­gaat. Vol­gens de ex­perts ko­men vol­le­dig roest­vrije T3’s te­gen­woor­dig on­ge­veer even vaak voor als do­do’s op Spits­ber­gen.

In­spec­teer de stof­fen balg van het klap­dak op ga­ten en schim­mel­vlek­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.