Ka­rels fa­vo­riet

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Dat de P6 pas in 1999 bij de fa­mi­lie Kruyt kwam, toen de kin­de­ren niet meer zo vaak mee­gin­gen, is ei­gen­lijk maar goed ook. De SD1 is na­me­lijk een veel ge­zins­vrien­de­lij­ke­re au­to. Ter­wijl de oer-3500 twee in­di­vi­du­eel ge­pro­fi­leer­de zit­plaat­sen ach­ter­in heeft, biedt diens op­vol­ger een ge­wo­ne drie­zits­bank. Ook de ba­ga­ge­ruim­te van de P6 valt te­gen.

Dat is deels te wij­ten aan de vo­lu­mi­neu­ze ach­ter­wiel­op­han­ging, bo­ven­dien is de ac­cu bij de Se­ries II (van­af 1970) van­uit de mo­tor­ruim­te naar de kof­fer­bak ver­huisd. Het is dus niet zo vreemd dat veel P-Zes­sen met het re­ser­ve­wiel bo­ven op het kof­fer­dek­sel rond­rij­den. De ba­ga­ge­ruim­te van de SD1 be­reik je via de gro­te vijf­de deur, maar de tild­rem­pel is fors en de hoog­te van de ruim­te valt een beet­je te­gen, maar al met al is het ge­heel toch een stuk bruik­baar­der. Daar komt nog bij dat je via de ach­ter­ruit uren­lang naar de ster­ren kunt lig­gen sta­ren …

Maar als we Ka­rel vra­gen naar zijn fa­vo­riet, wijst hij re­so­luut de P6 aan: “Dat is zo’n heer­lij­ke au­to, eni­ge pro­bleem is dat hij bij la­ge snel­he­den best zwaar stuurt.” Om die re­den rijdt Ka­rels vrouw er ook niet graag mee. Zij gaat bij voor­keur op pad met haar ei­gen Volks­wa­gen T3: “Die is heer­lijk ruim en over­zich­te­lijk.” De klein­kin­de­ren vin­den ‘de gou­den Rover’ ver­re­weg het leukst en zijn dol­en­thou­si­ast als opa hen met de SD1 komt op­ha­len, zo ver­telt Ka­rel glun­de­rend. “Ik vind het prach­tig dat de Rover­lief­de bin­nen on­ze fa­mi­lie nu al op de vier­de ge­ne­ra­tie over­gaat.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.