Fran­se pro­vo­ca­tie

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impressie -

Toch is de 500 B geen lang le­ven be­scho­ren. Om te be­grij­pen waar­om, moe­ten we de blik op Frank­rijk rich­ten. Daar bouwt Fi­at-doch­ter Sim­ca de To­po­li­no in li­cen­tie en brengt hem op de markt als Sim­ca 5. Vol­gens de be­drijfs­lei­ding van Sim­ca is het oor­spron­ke­lij­ke ont­werp ech­ter niet goed ge­noeg om te kun­nen wed­ij­ve­ren met de suc­ces­vol­le Re­nault 4CV en de Cit­ro­ën 2CV. Daar­om ont­wer­pen de Fran­sen de Sim­ca 6, die zich van de Cinq on­der­scheidt door een la­ge­re, ho­ri­zon­ta­le gril­le, an­de­re spat­bor­den met in­ge­bouw­de kop­lam­pen en een iets lan­ge­re ach­ter­kant met een se­pa­ra­te kof­fer­bak. Ove­ri­gens is die al­leen van­uit het in­te­ri­eur te be­rei­ken.

Het moe­der­be­drijf re­a­geert als door een wesp ge­sto­ken op de­ze Fran­se pro­vo­ca­tie en ont­wik­kelt in re­cord­tijd de Fi­at 500 C. Die komt in 1949 op de markt, en wordt net als de Sim­ca 6 ge­ken­merkt door een la­ger ge­plaatste ho­ri­zon­ta­le gril­le, een bol­le mo­tor­kap en in de voor­spat­bor­den ge­ïn­te­greer­de kop­lam­pen. En eer­lijk is eer­lijk: het Ita­li­aan­se ont­werp is strak­ker en te­ge­lij­ker­tijd stoer­der dan het Fran­se … Ui­ter­aard komt er ook weer een Gi­ar­di­nie­ra en op ba­sis hier­van in­tro­du­ceert Fi­at in 1951 de Bel­ve­de­re. Hier­bij is de hou­ten op­bouw ver­van­gen door een staal­con­struc­tie. Wel wordt met een af­wij­ken­de kleur en op­staan­de ran­den de sug­ges­tie van een fra­me met in­ge­zet­te pa­ne­len be­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.