Koop­tips Ford Tau­nus 17M P3 (1960-1964)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De bad­kuip uit Keu­len is een van de po­pu­lair­ste na­oor­log­se mo­del­len van Ford. Hoe­wel er bij­na 670.000 ge­bouwd zijn, is van­daag de dag het aan­bod ka­rig. Te vaak werd er met een P3 net zo lang door­ge­re­den tot hij op was, bij­na nie­mand nam de tijd of de moei­te om er één of meer­de­re te koes­te­ren. De tech­niek van de 17M komt gro­ten­deels over­een met die van zijn voor­gan­ger en is ro­buust en on­der­houds­arm. Dat geldt niet voor de ge­stroom­lijn­de car­ros­se­rie: door­dat er in die tijd am­per iets aan roest­pre­ven­tie werd ge­daan, moet je zelf aan de bak om de Tau­nus weer mooi te ma­ken. De al­ler­mooi­ste exem­pla­ren zijn reeds in­ge­pikt door ver­za­me­laars.

Een mix van veel hol­le ruim­tes en wei

CAR­ROS­SE­RIE nig roest­pre­ven­tie is het ide­a­le re­cept voor roest­brui­ne ga­ten­kaas. De wiel­kas­ten en de on­der­zij­de van de ach­ter­scher­men zijn ri­si­co­ge­bie­den, maar dat kan ook ge­zegd wor­den van de A-stij­len, de dor­pels en de voor­ste ko­ker­bal­ken. Kort­om: con­tro­leer de ge­he­le on­der­zij­de op roest en als dat mee­valt kun je de rest van de au­to be­stu­de­ren.

De vier­ci­lin­der lijn­mo­tor be­gon zijn le­ven

TECH­NIEK in de we­reld­bol-Tau­nus uit 1955 en be­zorgt je in de re­gel geen kop­zor­gen. Als de mo­tor er pak­weg 200.000 ki­lo­me­ter op heeft zit­ten, kan de bij­be­ho­ren­de slij­ta­ge ver­ve­len­de ge­vol­gen heb­ben voor de nok­ken­as en de drijf­stangla­gers. Het No­vo­tex-tand­wiel moet so­wie­so el­ke 100.000 ki­lo­me­ter of el­ke tien jaar ver­van­gen wor­den. Con­tro­leer of de keu­ze­hen­del aan de stuur­ko­lom goed in de ver­snel­ling blijft.

On­der­de­len om de tech­niek wer­kend

ON­DER­DE­LEN te ma­ken en te hou­den zijn goed ver­krijg­baar. Dat er nog maar wei­nig bad­kui­pen over zijn, ligt voor­al aan een gro­te brand in het on­der­de­len­ma­ga­zijn in 1977. Na­dien is on­der­de­len­voor­zie­ning nooit meer op ni­veau ge­ko­men. De clubs en de spe­ci­a­lis­ten doen wat ze kun­nen, maar pas­sen­de car­ros­se­rie­de­len zijn nu een­maal zeld­zaam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.