Rovers V8 ziet Abra­ham

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws - www.ro­ver­fest.uk

IN DE VORIGE EDI­TIE CLAS­SIC CARS van maak­ten we een ver­ge­lij­king tus­sen de Rovers P6 en SD1, bei­de met de be­roem­de 3,5-li­ter V8-mo­tor on­der de kap. Hoewel de­ze vol­le­dig alu­mi­ni­um acht­ci­lin­der Ame­ri­kaan­se roots heeft, is hij voor­al in Brit­se au­to’s tot was­dom ge­ko­men. Dit jaar is het vijf­tig jaar ge­le­den dat de door Buick ont­wik­kel­de mo­tor zijn over­zee­se de­buut maak­te on­der de kap van de Rover P5. Ter vie­ring van dit heug­lij­ke feit or­ga­ni­se­ren de di­ver­se Brit­se Rover-clubs in het weekend van 11-13 au­gus­tus een ju­bi­le­um­feest­je. Dit zo­ge­naam­de Ro­ver­fest speelt zich voor een be­lang­rijk deel af op het Wroxall Ab­bey Esta­te, iets ten zui­den van de En­gel­se stad Bir­ming­ham. Daar­naast kun je na­tuur­lijk leu­ke uit­stap­jes ma­ken, bij­voor­beeld naar het Bri­tish Mo­tor Mu­se­um in Gay­don. Het

hu­ge feest wordt op zon­dag 13 au­gus­tus be­slo­ten met een Rover-show op het ter­rein van Wroxall Ab­bey. Ie­der­een met een Rover P6 of SD1, een Ran­ge Rover of Land Rover met de ja­ri­ge mo­tor on­der de kap is wel­kom. Ver­der heb­ben we het ern­sti­ge ver­moe­den dat ei­ge­na­ren van een MGB GT V8, TVR Chi­mae­ra, Tri­umph TR8 of Mor­gan Plus 8 de toe­gang niet zal wor­den ge­wei­gerd. Dat­zelf­de geldt ove­ri­gens voor al­le an­de­re Rover-ei­ge­na­ren die wel in zijn voor een feest­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.