Klas­sie­ke ju­weel­tjes in Soest

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws -

EEN BEETJE VERWARREND is het wel; van 18 au­gus­tus tot en met 3 sep­tem­ber wordt Het Bra­bants Land­ju­weel ge­or­ga­ni­seerd in het Utrecht­se Soest. Hoe dan ook, ge­du­ren­de de feest­pe­ri­o­de zijn er al­ler­lei boei­en­de cul­tu­re­le, mu­zi­ka­le en spor­tie­ve eve­ne­men­ten te be­le­ven. Eén van de hoog­te­pun­ten wordt on­ge­twij­feld de old­ti­mer­toer­tocht op za­ter­dag 19 au­gus­tus. Hier­voor zijn Ame­ri­kaan­se en Europese klas­sie­kers van voor het bouw­jaar 1980 van har­te wel­kom. Deel­na­me kost 15 eu­ro per au­to, in­clu­sief twee in­zit­ten­den. Per ex­tra in­zit­ten­de dient 5 eu­ro te wor­den be­taald. De deel­ne­mers krij­gen hier­voor een ral­ly­bord­je als aan­den­ken, een lunch­pak­ket en ui­ter­aard een mooie toer­tocht van zo’n 60 ki­lo­me­ter in de prach­ti­ge om­ge­ving van Soest. Daar­naast is er op het Gil­de­ter­rein aan de Fer­di­nand Huy­ck­laan een old­ti­mer­show, waar de voer­tui­gen door een vak­kun­di­ge ju­ry wor­den be­oor­deeld. El­ke klas­se krijgt zijn ei­gen be­oor­de­ling en prijs. Bij de­ze be­oor­de­ling wordt er ge­let op de com­bi­na­tie van het voer­tuig en de his­to­ri­sche aan­kle­ding van de chauf­feurs.

www.gil­desoest.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.