Mu­se­a­le Maz­da’s

De ver­za­mel­drift van de fa­mi­lie Frey uit de Zuid-Duit­se stad Augs­burg kent z’n ge­lij­ke niet. Wat ze dan spa­ren? Klas­sie­ke Maz­da’s. In een on­langs ge­o­pend mu­se­um toont de fa­mi­lie haar prach­ti­ge col­lec­tie aan het pu­bliek.

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws -

Wan­neer je de­ze zo­mer on­der­weg bent naar je va­kan­tie­be­stem­ming in Zuid-Duits­land, Ita­lië, Oos­ten­rijk of Honga­rije, en na een uur of ze­ven stu­ren toe bent aan je twee­de of der­de kof­fie­pau­ze, dan is er in de stad Augs­burg een in­te­res­sant adres­je om een uur­tje halt te hou­den. Ze­ker wan­neer je lief­heb­ber bent van (klas­sie­ke) au­to’s kun je nau­we­lijks om de­ze lo­ca­tie heen. In de twee­de week van mei werd in Augs­burg na­me­lijk een nieuw au­to­mu­se­um ge­o­pend. Dit wordt ge­rund door de fa­mi­lie Frey. Va­der Wal­ter be­stiert sa­men met zijn zoons Mar­kus en Joa­chim een dea­ler­be­drijf met drie ves­ti­gin­gen van het Ja­pan­se merk Maz­da.

Wal­ter Frey be­gon eind ja­ren ze­ven­tig met de ver­koop van Maz­da’s en raak­te dus­da­nig van het merk in de ban, dat hij op zoek ging naar al­ler­lei in­te­res­san­te his­to­ri­sche mo­del­len. Na de eer­ste aan­koop volg­de al snel de twee­de, en de der­de, en de vier­de … De ver­za­mel­woe­de van Wal­ter bleek bo­ven­dien be­smet­te­lijk, want zijn zoons Mar­kus en Joa­chim, die even­eens in het dea­ler­be­drijf werk­zaam wa­ren, spaar­den lus­tig mee. In­mid­dels is de Maz­da-ver­za­me­ling van de fa­mi­lie Frey zo groot, dat hij zijn ge­lij­ke in de we­reld niet kent. Zelfs de col­lec­tie van Maz­da’s fa­brieks­mu­se­um in Hi­ro­s­hi­ma is niet zo com­pleet.

Nu rei­zen Wal­ter, Mar­kus en Joa­chim naar al­le uit­hoe­ken van de we­reld om hun ver­za­mel­drift te stil­len, maar wan­neer er een nieu­we Maz­da aan de col­lec­tie werd toe­ge­voegd, ver­dween de­ze tot voor kort in een gro­te loods waar­van de poor­ten zel­den wer­den ge­o­pend. De fa­mi­lie Frey was van me­ning dat de ver­za­me­ling een be­ter lot ver­dien­de: door een Maz­da-mu­se­um te ope­nen. Een ge­schik­te mu­se­um­lo­ca­tie werd ge­von­den in een ver­la­ten tram­re­mi­se, die na een in­grij­pen­de re­no­va­tie is ver­an­derd in een zeer sfeer­vol­le ten­toon­stel­lings­ruim­te. In het mu­se­um is plaats voor 45 au­to’s, zo­dat er ook re­gel­ma­tig van au­to ge­wis­seld kan wor­den. Voor­dat de be­lang­stel­len­de be­zoe­ker al­le au­to’s uit de Frey-col­lec­tie een keer­tje ge­zien heeft, is hij ze­ker drie mu­se­um­be­zoek­jes ver­der. In to­taal telt de ver­za­me­ling na­me­lijk meer dan 120 au­to’s.

Het mu­se­um biedt een vol­le­dig over­zicht van de ge­mo­to­ri­seer­de voer­tui­gen die Maz­da sinds de ja­ren der­tig van de vorige eeuw heeft ge­bouwd. Ui­ter­aard is er veel aan­dacht voor de mo­del­len met een ro­ta­tie­mo­tor, met de 110 Sport Cos­mo en de zeld­za­me Lu­ce Ro­ta­ry Cou­pé als hoog­te­punt. De MX-5 is nog zo’n Maz­da-klas­sie­ker, waar­van zelfs een in een klei­ne se­rie ge­bouw­de cou­pé­ver­sie niet in de col­lec­tie ont­breekt. An­de­re mo­del­len, zo­als de 323 uit de ja­ren tach­tig en de Xe­dos-ver­sies uit de ja­ren ne­gen­tig, ver­te­gen­woor­di­gen de meer re­cen­te ge­schie­de­nis van het Ja­pan­se merk. Al met al staat er in het mu­se­um van de fa­mi­lie Frey een zeer uit­een­lo­pen­de en bo­ven­dien kleur­rij­ke ver­za­me­ling au­to’s ten­toon­ge­steld. Houd er dus re­ke­ning mee dat de twee­de of der­de kof­fie­stop op weg naar je va­kan­tie-adres iets meer tijd in be­slag kan ne­men dan een rust­mo­ment op een de­so­laat par­keer­ter­rein er­gens langs de au­to­bahn ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.