Kij­ken = ko­pen

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

“Ik was he­le­maal niet op zoek naar een au­to”, lacht Jen­sen-ei­ge­naar Emi­le Huijs­man. “Maar ik had ge­hoord dat er bij een be­ken­de klas­sie­ker­spe­ci­a­list een S-V8 in con­sig­na­tie stond, en die moest ik na­tuur­lijk toch even gaan be­kij­ken.” In no­vem­ber 2009 werd de brand­weer­ro­de Jen­sen in Ne­der­land ge­ken­te­kend en sinds­dien rij­den Emi­le en zijn echt­ge­no­te en­ke­le dui­zen­den ki­lo­me­ters op jaar­ba­sis. Een aan­rij­ding bracht Emi­le in gro­te pro­ble­men, want ver­van­gend plaat­werk was ner­gens te vin­den. Ook voor nieu­we ach­ter­licht­units moest hij bij een be­drijf aan­klop­pen om ze nieuw te la­ten ver­vaar­di­gen.

Los van een door­ge­roes­te tank en wat cor­ro­sie­scha­de door de che­mi­sche re­ac­tie tus­sen het alu­mi­ni­um plaat­werk en de sta­len mo­no­co­que, is de S-V8 vol­gens Emi­le een pro­bleem­lo­ze au­to. “Ach, de ban­den slij­ten wat snel en ie­der­een denkt dat het een TVR is.” Om dat laat­ste te weer­leg­gen, heeft Emi­le dui­de­lijk­heid ver­schaft met gro­te wit­te stic­kers op de flan­ken. Er staan nog net geen uit­roep­te­kens ach­ter ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.