Koop­tips Jen­sen S-V8 (2001-2002)

De be­lang­rijk­ste koop­tip voor een Jen­sen S-V8? Grijp de kans, als de­ze zich voor­doet. Want met een op­la­ge van slechts 38 au­to’s, zou het wel eens de eni­ge en laat­ste keer kun­nen zijn dat je über­haupt een S-V8 te­gen­komt. De­ze zeld­zaam­heid brengt ech­ter ook

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Met een bo­dy­fra­me van staal en plaat­werk van alu­mi­ni­um, ligt elek­tro­ly­ti­sche cor­ro­sie op de loer. Een gron­di­ge in­spec­tie van de carrosserie is zo­doen­de nood­za­ke­lijk, bij voor­keur door een ex­pert. De kunst­stof voor- en ach­ter­bum­per kun­nen scheur­tjes ver­to­nen, het plaat­werk klei­ne par­keerscha­des. Voor elk on­der­deel geldt dat een ver­van­ging from scratch ge­maakt moet wor­den, aan­ge­zien on­der­de­len voor de carrosserie en het in­te­ri­eur niet te koop zijn. Aan de an­de­re kant: wees niet té kri­tisch, aan­ge­zien waar­schijn­lijk nooit meer een an­de­re S-V8 je pad zal krui­sen.

De tech­niek is af­kom­stig van Ford USA, de V8-mo­tor en ver­snel­lings­bak stam­men uit de Mustang Co­bra SVT en staan be­kend als ro­buust en pro­bleem­loos. Be­kijk de kunst­stof spruit­stuk­ken goed, hier­in kun­nen scheur­tjes zit­ten. Ook ver­die­nen de ge­lei­ders van de dis­tri­bu­tie­ket­ting eni­ge aan­dacht: bij ach­ter­stal­lig on­der­houd of olie van on­vol­doen­de kwa­li­teit kun­nen de­ze ver­sneld slij­ten en be­staat de kans dat de ket­ting ‘ver­springt’, met al­le ge­vol­gen van dien. De ban­den on­der de S-V8 slij­ten snel, het­zelf­de geldt voor de spoor­stan­gen.

On­der­de­len voor de carrosserie en het in­te­ri­eur zijn er niet, on­der­de­len om de S-V8 op de weg te hou­den zijn er in over­vloed en ge­mak­ke­lijk ver­krijg­baar via de au­to­ma­te­ri­a­len­zaak of bij een Mustang-spe­ci­a­list.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.